Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 188/2018Usnesení NS ze dne 27.11.2018

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:30.ND.188.2018.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 a 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2018


přidejte vlastní popisek

30 Nd 188/2018-60

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Františka Ištvánka v právní věci žalobkyně JUDr. Daniely Urbanové, IČO 66240484, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 988/31, insolvenční správkyni dlužnice Blue Wave, s. r. o., v konkursu, IČO 26146819, se sídlem v Praze 1, Liliová 250/4, zastoupené Mgr. Ondřejem Platilem, advokátem se sídlem v Praze 1, Široká 36/5, proti žalované TEMPUS INVESTMENT, a. s., IČO 27379078, se sídlem v Praze 5, Radlická 505/58, pro zaplacení 1 176 849,33 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 5 C 170/2017, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 5 C 170/2017 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

Odůvodnění:

Nejvyššímu soudu byl předložen návrh žalované ze dne 23. 4. 2018, aby bylo rozhodnuto o přikázání věci z důvodu vhodnosti Městskému soudu v Brně, a to s ohledem na hospodárnost a ochranu práv žalované. Žalovaná dále uvedla, že se většina jejích podnikatelských aktivit nachází v Brně (resp. na území Jihomoravského kraje), přičemž tato skutečnost si žádá, aby osoby oprávněné za žalovanou jednat, byly přítomny. Žalovaná zahájení řízení nikterak neiniciovala, a nelze tak po ní oprávněně požadovat, aby nesla zvýšené náklady vedeného řízení (např. opakované cestovní náklady zástupců na soudní jednání z Brna do Prahy). Spor byl zahájen cca před rokem, avšak první jednání ve věci zatím neproběhlo. Žalovaná je tudíž přesvědčena, že dosud neproběhly žádné procesní úkony soudu, které by znemožňovaly jejímu návrhu vyhovět.

Žalobkyně s návrhem na delegaci vhodnou nesouhlasí s tím, že žalovaná podala cca 1 rok po zahájení řízení a 3 dny před prvním jednáním ve věci samé návrh na delegaci vhodnou, a to k Městskému soudu v Brně. Návrh žalované považuje žalobkyně za další obstrukční krok z její strany (po podání námitky věcné nepříslušnosti). Žalovaná neuvedla jediný relevantní důvod pro delegaci vhodnou. Je nutné podotknout, že žalovaná má sídlo v Praze 5, jediná členka představenstva má trvalý pobyt v Praze 5. Podnikatelské aktivity žalované na území Jihomoravského kraje nemohou nic změnit na místní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 5 a delegaci vhodnou neodůvodňují. Žalobkyně dodává, že předmětem sporu není věc, která by potřebovala rozsáhlé dokazování, výslechy svědků, apod. V dané věci jde pouze o nesplacený úvěr ze strany žalované.

Podle § 12 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2018 (dále jen „o. s. ř.“), může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti (odst. 2). O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána (odst. 3).

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Obvodnímu soudu pro Prahu 5) a Městskému soud v Brně, jemuž má být věc přikázána, návrh žalované na přikázání věci Městskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Důvody vhodnosti musí být takové povahy, aby z nich jednoznačně plynulo, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Při posuzování podmínek delegace věci a podmínek vhodnosti má pak zásadní význam i stanovisko účastníků řízení. Nelze rovněž nezdůraznit, že postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je výjimkou ze zásady, že řízení koná soud, jehož příslušnost je určena zákonem a kterou je právě proto, že jde o výjimku, nutno vykládat restriktivně. Z tohoto důvodu se musí skutečnosti, které jsou podkladem pro delegaci, vyznačovat určitou mimořádností (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 6. 2008, sp. zn. 4 Nd 153/2008, nebo ze dne 27. 6. 2018, sp. zn. 30 Nd 117/2018). K tomu srov. také usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2008, sp. zn. 29 Nd 227/2008.

Důvody, kterými žalovaná zdůvodnila svůj návrh na delegaci vhodnou (místo podnikatelských aktivit, zvýšené náklady řízení a neučiněné procesní úkony ve věci), nemohou zásadně samy o sobě přesvědčivě odůvodnit přikázání věci jinému soudu. K takovým důvodům lze při rozhodování o delegaci vhodné přihlédnout jedině za situace, kdy by takové rozhodnutí nebylo na úkor dalších účastníků řízení. Pokud by však v nyní posuzované věci bylo rozhodnuto o přikázání věci Městskému soudu v Brně, bylo by to nepříznivé pro žalobkyni, která s návrhem na delegaci nesouhlasila. Taktéž požadavek na hospodárnější řízení, pokud by bylo konáno u navrhovaného soudu, by v daném případě nebyl splněn s ohledem na skutečnost, že Obvodní soud pro Prahu 5 je s věcí již obeznámen (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 1. 2010, sp. zn. 4 Nd 418/2009, ze dne 1. 6. 2017, sp. zn. 28 Nd 16/2017, proti němuž podaná ústavní stížnost byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 3. 1. 2018, sp. zn. II. ÚS 3810/17, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2017, sp. zn. 30 Nd 176/2017, a ze dne 15. 8. 2017, sp. zn. 30 Nd 231/2017, proti němuž podaná ústavní stížnost byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 23. 11. 2017, sp. zn. IV. ÚS 3442/17).

Vzhledem k výše uvedenému neshledal Nejvyšší soud důvod pro přikázání věci k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně, návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. jinému soudu nepřikázal.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 11. 2018

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru