Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 187/2013Usnesení NS ze dne 21.08.2013

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:30.ND.187.2013.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 85 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 187/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a JUDr. Pavla Simona, ve věci žalobkyně Plzeňské městské dopravní podniky, a. s., identifikační číslo osoby 25220683, se sídlem v Plzni, Denisovo nábř. 920/12, zastoupené JUDr. Tomášem Tomšíčkem, advokátem se sídlem v Plzni, Vlastina 23, proti žalovanému L. M., o zaplacení částky 1.012,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 214 C 123/20011, o určení příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 214 C 123/2011, projedná a rozhodne Okresní soud Plzeň-město.

Odůvodnění:

Dne 6. 12. 2011 napadl Okresnímu soudu v Šumperku návrh žalobkyně proti žalovanému na vydání platebního rozkazu. Bydliště žalovaného bylo označeno na adrese.

Okresní soud v Šumperku usnesením ze dne 5. 6. 2012, č. j. 214 C 123/2011-12, vyslovil svoji místní nepříslušnost v označené věci a současně zrušil vydaný platební rozkaz, a po právní moci tohoto rozhodnutí věc postoupil Okresnímu soudu ve Znojmě jako soudu místně příslušnému, neboť z výpisu z technologického centra zjistil, že žalovaný je od 25. 10. 2011 přihlášen k trvalému pobytu na adrese v M. a i jeho dřívější adresa byla zjištěna v obvodu Okresního soudu ve Znojmě.

Okresní soud ve Znojmě s tímto postoupením věci nesouhlasil a Krajský soud v Brně usnesením ze dne 10. 12. 2012, č. j. 21 Nc 283/2012-36, rozhodl, že nesouhlas tohoto soudu s postoupením věci je důvodný, neboť dosud nelze učinit pozitivní závěr o tom, kde se žalovaný zdržoval k datu podání žaloby, přičemž skutečnost, že měl adresu trvalého pobytu uvedenou v M., a to v místě ohlašovny, není rozhodná, neboť se jedná pouze o údaj správní evidence obyvatel.

Protože se nepodařilo zjistit skutečné bydliště žalovaného, Okresní soud v Šumperku usnesením ze dne 10. 6. 2013 znovu vyslovil svou místní nepříslušnost a po právní moci tohoto usnesení věc předložil Nejvyššímu soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podmínky rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jsou v daném případě splněny, neboť věc spadá do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti soudu nelze zjistit.

V posuzované věci není žádného důvodu, aby věc byla projednána a rozhodnuta Okresním soudem v Šumperku (zjevně šlo jen o záměnu ulice V. v M. v okrese Z. a části V. v obci O. v okrese Š.), neboť v jeho obvodu se žalovaný v rozhodné době ve smyslu § 11 odst. 1 o. s. ř. nezdržoval v úmyslu zde trvale bydlet a ani se nejedná o místo, kde by měl žalovaný svůj byt, rodinu, popř. kde by pracoval, jinými slovy řečeno, projednávaná věc nemá k obvodu tohoto soudu žádný vztah.

Nebylo rovněž zjištěno, že by měl žalovaný v době zahájení řízení bydliště nebo že by se zdržoval s úmyslem trvale se zdržovat v obvodu Okresního soudu ve Znojmě, neboť v obvodu tohoto soudu měl v rozhodné době, tj. od 25. 10. 2011 pouze uvedenu adresu trvalého pobytu v místě ohlašovny. Adresu ohlašovny lze považovat za fiktivní bydliště žalovaného, kam mu je možné doručovat, ve skutečnosti se však žalovaný na tomto místě nezdržuje a ani se zdržovat nemůže, neboť jde o adresu městského úřadu M., a tudíž tuto adresu nelze posuzovat jako bydliště žalovaného (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 6. 2012, sp. zn. 26 Nd 152/2012), nadto si zde žalovaný zásilky nevyzvedával.

S přihlédnutím k výše uvedenému dospěl Nejvyšší soud k závěru, že k projednání a rozhodnutí věci bude z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení vhodné určit Okresní soud Plzeň-město, v jehož obvodu došlo ke sporu mezi žalobkyní a žalovaným, v daném obvodu se rovněž žalovaný v době zahájení řízení s největší pravděpodobností zdržoval, jak vyplývá z obsahu spisu (srov. č. l. 24), a nachází se zde sídlo žalobce (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2011, sp. zn. 4 Nd 160/2011).

Proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyšší soud určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud Plzeň-město.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 21. srpna 2013

JUDr. František Ištvánek předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru