Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 164/2020Usnesení NS ze dne 26.05.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.ND.164.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 105 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 164/2020-33

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Víta Bičáka a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Davida Vláčila v exekuční věci oprávněné InvestCapital Ltd, registrační číslo C 62911, se sídlem The Hub 1, Triq Sant’Andrija, 1612 San Gwann, Maltská republika, zastoupené JUDr. Jiřím Šmídou, advokátem, se sídlem v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 280/23, proti povinnému P. S., narozenému XY, bytem XY, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 EXE 157/2020 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

V projednávané věci podala u Obvodního soudu pro Prahu 5 soudní exekutorka JUDr. Eva Koutníková žádost o pověření a nařízení exekuce ve věci shora uvedených účastníků, kdy exekučním titulem je rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 19. 8. 2019, č. j. 112 C 131/2018-45, který nabyl právní moci dnem 18. 9. 2019 a vykonatelnosti dnem 24. 9. 2019.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 14. 2. 2020, č. j. 33 EXE 157/2020-30, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I) s tím, že po doručení usnesení oprávněné bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu, který věc projedná a rozhodne (výrok II). Podle odůvodnění nelze v posuzovaném případě určit místní příslušnost exekučního soudu, neboť povinný neprochází Czechpointem ani centrální evidencí obyvatel. Dotazem na Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, soud zjistil, že povinný měl naposledy hlášený pobyt na území České republiky od 31. 1. 2018 do 31. 1. 2019 na adrese XY. V současné době není v evidencích cizineckého informačního systému hlášen k pobytu.

Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle § 52 odst. 1 exekučního řádu platí, že nestanoví-li exekuční řád jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Je-li Nejvyššímu soudu věc předložena k postupu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. procesním soudem, který vyslovil svou místní nepříslušnost, pak Nejvyšší soud otázku, zda věc patří do pravomoci soudů České republiky, nezkoumá (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Z obsahu spisu vyplývá, že povinný není na území České republiky hlášen k pobytu. Skutečnost, zda má povinný na území České republiky exekučně postižitelný majetek, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného. Nejvyšší soud rozhodující podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a obdobně i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 6. 2016, sp. zn. 30 Nd 186/2016, ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 30 Nd 27/2017, a ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 30 Nd 361/2017).

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou naplněny zákonné předpoklady pro určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., neboť není možné dovodit podmínky místní příslušnosti. Nejvyšší soud s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení rozhodl tak, že jako soud příslušný k projednání a rozhodnutí předmětné věci určil Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož již byl podán návrh na pověření a nařízení exekuce a zahájeno exekuční řízení, přičemž není v souladu se zásadou hospodárnosti a rychlosti řízení vhodné určit jako místně příslušný jiný soud, než ten, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 5. 2020

Mgr. Vít Bičák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru