Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 161/2015Usnesení NS ze dne 27.05.2015

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:30.ND.161.2015.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 161/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Františka Ištvánka ve věci oprávněné NASH FINANCE LTD., se sídlem v Londýně, 4 Larch Green, zastoupené Mgr. Petrem Budzińskim, advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, proti povinnému A. K. K., t. č. neznámého pobytu, o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 26 EXE 3474/2015, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 26 EXE 3474/2015 projedná a rozhodne Okresní soud ve Frýdku-Místku.

Odůvodnění:

Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku byla doručena žádost soudního exekutora o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného. Okresní soud ve Frýdku-Místku usnesením ze dne 20. 3. 2015, č. j. 26 EXE 3474/2015-13, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude po právní moci uvedeného usnesení předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“). Důvodem pro uvedený postup bylo zjištění, že povinný neměl ke dni podání návrhu na území České republiky místo trvalého pobytu ani místo pobytu cizince. Z obsahu spisu nevyplývá, že by povinný měl v obvodu soudu ve Frýdku-Místku majetek.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění účinném od 1. 1. 2013 (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle předchozí věty, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu platí, že nestanoví-li exekuční řád jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Z obsahu spisu vyplývá, že Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku se nepodařilo zjistit místo pobytu žalovaného. Skutečnost, zda má povinný exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou naplněny zákonné předpoklady pro určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyšší soud s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení rozhodl tak, že jako soud příslušný k projednání a rozhodnutí předmětné věci určil Okresní soud ve Frýdku-Místku, u něhož bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. května 2015

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru