Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 138/2013Usnesení NS ze dne 12.06.2013

HeslaPřikázání věci (delegace)
Příslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:30.ND.138.2013.1
Dotčené předpisy

§ 252 odst. 2 o. s. ř.

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 45 odst. 1,2 předpisu č. 120/2001 Sb.

§ 52 odst. 1 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 138/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Pavla Vrchy, v exekuční věci oprávněného Města Pohořelice, se sídlem v Pohořelicích, Vídeňská 699, proti povinnému A. K., o nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 19 EXE 1749/2012, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 19 EXE 1749/2012, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Brno-venkov.

Odůvodnění:

Okresní soud Brno-venkov (dále také „okresní soud“) usnesením ze dne 12. 4. 2013, č. j. 19 EXE 1749/2012 - 16, vyslovil svoji místní nepříslušnost a předložil věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“) Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu.

Návrhem ze dne 18. 6. 2012 (doručeným exekučnímu úřadu dne 20. 6. 2012) se oprávněný domáhá nařízení exekuce a pověření soudního exekutora. Uvádí, že příkazem Městského úřadu Pohořelice ze dne 27. 8. 2008, č. j. D17538/2008, byla povinnému uložena povinnost zaplatit za spáchaný přestupek pokutu ve výši 3.500,- Kč. Povinný dosud (ke dni podání exekučního návrhu) požadovanou pokutu nezaplatil; pro vymožení částky 3.500,- Kč s příslušenstvím je tedy navrhováno nařízení exekuce na majetek povinného.

Dne 9. 7. 2012 soudní exekutor zažádal u Okresního soudu Brno-venkov o pověření k provedení exekuce.

Okresní soud k tomu uvedl, že podle návrhu má povinný bydliště v Běloruské republice a exekučně postižitelný majetek nebyl doložen. Nařízení exekuce na základě příkazu o uložení pokuty Městského úřadu v Pohořelicích je v pravomoci soudů České republiky. Podmínky místní příslušnosti ale nelze zjistit, a proto soud vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc postoupil Nejvyššímu soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu (dále jen „exekuční řád“), je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud.

Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný bydliště, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

S ohledem na ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu se při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, použijí ustanovení občanského soudního řádu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje.

Z ustanovení § 252 odst. 2 věty první o. s. ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného. Nejvyšší soud rozhodující podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012).

S ohledem na shora uvedené Nejvyšší soud podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil jako místně příslušný v dané věci soud, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno, tj. Okresní soud Brno-venkov. Přihlédl i k tomu, že exekučním titulem je příkaz o uložení pokuty za přestupek vydaný Městským úřadem v Pohořelicích, které se nacházejí v obvodu Okresního soudu Brno – venkov.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 12. června 2013

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru