Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Nd 100/2021Usnesení NS ze dne 24.03.2021

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:30.ND.100.2021.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Nd 100/2021-23

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Víta Bičáka a soudců Mgr. Lucie Jackwerthové a JUDr. Davida Vláčila v exekuční věci oprávněné TWF Bauservice s. r. o., IČO 06686966, se sídlem v Praze 1, Říční 456/10, zastoupené Mgr. Vojtěchem Suchardou, advokátem se sídlem v Praze, Plzeňská 3350/18, proti povinné GASMONTA s. r. o., IČO 36477613, se sídlem ve Vranově nad Topľou, Herlianska 1070/87, Slovenská republika, o zaplacení 1 272 EUR s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 12 C 49/2020, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 12 C 49/2020 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 1.

Odůvodnění:

Žalobkyně se po žalované domáhá zaplacení 1 272 EUR s příslušenstvím jako náhrady škody za poškození pronajatého pažení sloužícího k zajištění stability výkopových prací na stavbě dálnice D3 ve Slovenské republice, které bylo žalované pronajato smlouvou o nájmu movitých věcí.

Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 6. 1. 2021, č. j. 12 C 49/2020-18, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci uvedeného usnesení bude věc postoupena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „o. s. ř.“). Dovodil, že je dána pravomoc soudů České republiky podle čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. 12. 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, avšak jelikož žalovaná nemá na území České republiky sídlo, majetek ani organizační složku závodu, nejsou splněny podmínky pro určení místní příslušnosti.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Je-li Nejvyššímu soudu věc předložena k postupu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. procesním soudem, který vyslovil svou místní nepříslušnost, pak Nejvyšší soud otázku, zda věc patří do pravomoci soudů České republiky, nezkoumá (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Otázkou pravomoci českých soudů se proto Nejvyšší soud nezabýval.

Z uvedených důvodů Nejvyšší soud přistoupil k určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. S přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v ustanovení § 6 o. s. ř. určil Nejvyšší soud místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci Obvodní soud pro Prahu 1, u nějž bylo řízení zahájeno, a v jehož obvodě má sídlo žalobkyně.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 3. 2021

Mgr. Vít Bičák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru