Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 986/2017Usnesení NS ze dne 14.09.2017

HeslaÚčastníci řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.986.2017.1
Dotčené předpisy
§ 240 odst. 1 o. s. ř.
Podána ústavní stížnost

II. ÚS 3800/17
soudce zpravodaj JUDr. Ludvík David


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 986/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a Mgr. Víta Bičáka, ve věci MUDr. A. J., omezené ve svéprávnosti, t.č. Alzheimer Centrum Průhonice, za účasti veřejného opatrovníka Městské části Praha 6 se sídlem v Praze 6, Čs. armády 23, o návrhu veřejného opatrovníka na schválení právního jednání za MUDr. A. J., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 15 P 111/2013, o dovolání JUDr. Ivany Demutové, notářky Notářského úřadu se sídlem v Žatci, Dvořákova 36, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. listopadu 2016, č.j. 25 Co 452/2016-406, takto:

I. Dovolání JUDr. Ivany Demutové, notářky Notářského úřadu se sídlem v Žatci, Dvořákova 36, se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Obvodní soud pro Prahu 6 (dále také „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 13. ledna 2016, č.j. 15 P 111/2013-325, schválil za MUDr. A. J., právní jednání spočívající v podání žádosti o vydání závěti ze dne 21. února 2010, kterou měla pořídit MUDr. A. J., z notářské úschovy vedené JUDr. Ivanou Demutovou, notářkou Notářského úřadu se sídlem v Žatci, Dvořákova 36, k rukám veřejného opatrovníka – Městské části Praha 6, a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Soud prvního stupně tak rozhodl s ohledem na to, že k sepsání závěti mělo dojít v době, kdy probíhalo řízení o přezkoumání svéprávnosti posuzované a kdy posuzovaná již údajně nebyla schopna hospodařit s finančními prostředky a posoudit následky svých činů.

Městský soud v Praze (dále také „odvolací soud“) usnesením ze dne 24. listopadu 2016, č.j. 25 Co 452/2016-406, k odvolání notářky JUDr. Ivany Demutové její odvolání odmítl, neboť dovolatelka nebyla pravomocným potvrzujícím usnesením Městského soudu v Praze ze dne 2. září 2016, č.j. 25 Co 335/2016-401, připuštěna do řízení jako účastnice, a proto není ve smyslu § 201 o.s.ř. procesně legitimována k podání odvolání do napadeného rozhodnutí.

Usnesení odvolacího soudu bylo notářce JUDr. Ivaně Demutové doručeno dne 8. prosince 2016, přičemž právní moci nabylo téhož dne.

JUDr. Ivana Demutová, notářka, podala dne 10. ledna 2017 včasné dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jehož přípustnost spatřuje v tom, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, a to na otázce, zda notář, v jehož úschově je uložena závěť, je v řízení, v němž je rozhodováno o návrhu veřejného opatrovníka na schválení právního jednání za účastnici, omezenou ve svéprávnosti, na schválení podání žádosti o vydání závěti z notářské úschovy, osobou, o jejíž právech a povinnostech má být v řízení jednáno a zda má soud ve smyslu § 7 odst. 1 z. ř. s. notáře přibrat jako účastníka tohoto řízení. Dále podle jejího názoru nebyla dovolacím soudem vyřešena otázka, zda výčet osob v ustanovení § 84 odst. 1 notářského řádu, stanovící, komu může notář vydat listinu z notářské úschovy, může být soudním rozhodnutím rozšířen o veřejného opatrovníka, či zda se jedná o taxativní výčet. V neposlední řadě nebyla podle dovolatelky dovolacím soudem vyřešena otázka, zda souhlas k podání žádosti o vydání závěti udělený veřejnému opatrovníku zakládá povinnost notáře této žádosti vyhovět a závěť vydat, respektive zda ji je povinen vydat přímo zůstaviteli či opatrovníku. Dovolatelka poukazuje na to, že odvolací soud měl vyčkat na rozhodnutí o jí podaném dovolání proti usnesení odvolacího soudu ze dne 2. září 2016, č.j. 25 Co 335/2016-401, a dále, že odvolací soud pochybil, když převzal nesprávnou právní argumentaci soudu prvního stupně a nepřipustil dovolatelku jako účastnici do řízení. Dovolatelka odkazuje na řízení, které bylo u Ústavního soudu vedeno pod sp. zn. IV. ÚS 799/15, a ve kterém byla dovolatelka pokládána za účastnici v řízení. Domnívá se, že došlo k porušení jejího práva na spravedlivý proces, když jí ani jejímu právnímu zástupci nebylo doručeno vyjádření veřejného opatrovníka, zmiňovaného v napadeném usnesení. Dovolatelka proto navrhuje, aby dovolací soud spojil řízení o dovolání proti usnesení odvolacího soudu ze dne 2. září 2016 a řízení o dovolání do usnesení odvolacího soudu ze dne 24. listopadu 2016, dále, aby změnil napadené usnesení odvolacího soudu tak, že se rozsudek soudu prvního stupně zrušuje a řízení se zastavuje nebo aby dovolací soud rozhodnutí soudů obou stupňů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

K dovolání nebylo podáno vyjádření.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu – dále jen „o.s.ř.“) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.

Podle § 240 odst. 1 věty prvé o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 243c odst. 3 věty prvé o. s. ř. ustanovení § 218 písm. b), § 218a, § 224 odst. 1 a 2 a § 225 platí pro řízení u dovolacího soudu obdobně.

Podle § 218 písm. b) o. s. ř. odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

Dovolatelka není účastníkem řízení, když o nepřipuštění jejího účastenství bylo pravomocně rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 20. května 2016, č.j. 15 P 111/2013-368, potvrzeným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 2. září 2016, č.j. 25 Co 335/2016-401. Dovolání proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu bylo odmítnuto usnesením Nejvyššího soudu ze dne 26. září 2017. sp.zn. 30 Cdo 984/2017. Z tohoto důvodu není dovolatelka ve smyslu § 240 odst. 1 věty prvé o. s. ř. legitimována podat proti usnesení odvolacího soudu dovolání.

Jelikož dovolatelka není účastníkem řízení, bylo dovolání podáno osobou neoprávněnou, a Nejvyšší soud podle § 243c odst. 3 o. s. ř., ve spojení s § 218 písm. b) o. s. ř., dovolání odmítl.

U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. září 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru