Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 970/2014Usnesení NS ze dne 06.10.2014

HeslaExekuce
Postoupení pohledávky
Účastníci řízení
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2014:30.CDO.970.2014.1
Dotčené předpisy

§ 107a o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

NEJVYŠŚÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY 30 Cdo 970/2014-339

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D. a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a Mgr. Víta Bičáka v exekuční věci oprávněné České republiky- Ministerstva financí České republiky, se sídlem v Praze 1, Letenská 525/13, identifikační číslo osoby 00006947, proti povinným 1) A. P., 2) Y. P., 3) K. P., všem zastoupeným JUDr. Rudolfem Kupkou, advokátem se sídlem v Ostopovicích, Polní 14, pro 2.500.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 Nc 3464/2006, u soudního exekutora Mgr. Kamila Brančíka, Exekutorský úřad Hodonín, pod sp. zn. 007 EX 2146/06, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. října 2012, č. j. 26 Co 200/2012-297, takto:

Dovolání se zamítá.

Odůvodnění:

Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 9. 6. 2006, č. j. 53 Nc 3464/2006-49, nařídil exekuci k vymožení povinnosti povinných zaplatit oprávněné (tehdy České konsolidační agentuře) pohledávku ve výši 2.500.000,- Kč s 15,6 % úrokem z prodlení od 17. 4. 2000 do zaplacení, řádné úroky z jistiny ve výši 453.267,52 Kč s 15,6 % úrokem z prodlení od 17. 4. 2000 do zaplacení, úrok z prodlení z dlužné jistiny a řádných úroků od 1. 7. 1999 do 17. 4. 2000 ve výši 995.866,60 Kč, náhradu nákladů předcházejícího řízení ve výši 157.968,- Kč, náhradu nákladů exekuce a nákladů oprávněné, které budou v průběhu exekuce stanoveny. Provedením exekuce soud pověřil soudního exekutora Mgr. Kamila Brančíka, Exekutorský úřad Hodonín.

Pověřený soudní exekutor rozhodl usnesením ze dne 10. 11. 2011, č. j. 007 Ex 2146/06-265, ve znění opravného usnesení ze dne 26. 1. 2012, č. j. 007 Ex 2146/06-273, tak, že se nařízená exekuce provede namísto oprávněné Česká republika – Ministerstvo financí, se sídlem v Praze 1, Letenská 525/13, identifikační číslo osoby 00006947, ve prospěch Apston Capital Ltd., se sídlem 4th Floor, Hannover Building, Windmill Lane, Dublin 2, Irsko, identifikační číslo osoby 408579 (dále jen „Apston Capital Ltd.“), a to po právní moci tohoto usnesení. Dospěl k závěru, že právo z exekučního titulu přešlo na postupníka na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 17. 4. 2007 a Dodatku k této smlouvě ze dne 17. 6. 2011.

Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím zrušil usnesení pověřeného soudního exekutora a řízení o návrhu, aby do řízení na místo oprávněné vstoupila Apston Capital Ltd., zastavil s odůvodněním, že oprávněná se domáhá rozhodnutí o věci, o níž již bylo pravomocně rozhodnuto. Uvedl, že již ve svém usnesení vydaném v předmětné exekuční věci dne 21. 10. 2009 pod č. j. 26 Co 627/2008-158 (založeném ve spise exekutora na č. l. 217), a dne 28. 3. 2011, sp. zn. 26 Co 410/2010 (založeném ve spise exekutora na č. l. 246), konstatoval, že otázka procesního nástupnictví na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 17. 4. 2007 mezi Českou konsolidační agenturou a Apston Capital Ltd. pod sp. zn. ČKA105 P 0575 4889142 již byla pravomocně „vyřešena“, když Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 28. 5. 2007, č. j. 53 Nc 3464/2006-96 (ve spise exekutora založeném na č. l. 186), pravomocně rozhodl, že nepřipouští, aby na místo České konsolidační agentury do řízení vstoupila Apston Capital Ltd.

Oprávněná v dovolání, jehož přípustnost opírá o ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s §239 odst. 1 písm. a) o. s. ř., namítá, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Napadenému usnesení přisuzuje zásadní právní význam, který spojuje s otázkou, zda je či není novotou v řízení o návrhu na změnu účastníka řízení podle § 107a o. s. ř. uzavření dodatku ke smlouvě o postoupení pohledávky, na základě níž se účastník již dříve neúspěšně domáhal změny podle § 107a o. s. ř. Jako další nastoluje otázku, „zda usnesení, kterým soud zamítá návrh na vstup nabyvatele práv do řízení dle ustanovení § 107a o. s. ř. s tvrzením, že již bylo rozhodnuto o věci samé a pro takový návrh neshledává splnění podmínek dle zmíněného ustanovení, zakládá překážku věci pravomocně rozsouzené pro meritorní posouzení takového návrhu a meritorní rozhodnutí o něm v dalších fázích exekučního řízení“. Na rozdíl od odvolacího soudu nepovažuje dodatek č. 1 ke smlouvě o postoupení pohledávky za pouhou deklaraci zákonných důsledků postoupení pohledávky, podle jejího názoru je dodatek změnou či doplněním obsahu původní smlouvy a zakládá novou právní skutečnost. Dovolatelka navrhla, aby dovolací soud napadené rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Povinní se k podanému dovolání nevyjádřili.

Dovolací soud věc posoudil podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (Čl. II, Přechodná ustanovení, bod 12 zákona č. 7/2009 Sb., čl. II, Přechodná ustanovení, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.).

Dovolání je přípustné podle ustanovení § 239 odst. 1 písm. a) o. s. ř.; podmínku, aby šlo o rozhodnutí odvolacího soudu, ohledně kterého dovolací soud dospěje k závěru, že má po právní stránce zásadní význam (specifikovanou též poukazem na obdobné použití § 237 odst. 3 o. s. ř.), má Nejvyšší soud za obsoletní z příčin podrobně popsaných v odborné literatuře - Drápal, L., Bureš, J. a kol.: Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vydání. Praha, C. H. Beck, 2009, str. 1903-1904.

Stejně jako pro nalézací řízení platí i v exekučním řízení, že překážka věci pravomocně rozsouzené brání tomu, aby o věci bylo znovu rozhodnuto. Překážka věci pravomocně rozsouzené nastává v první řadě tehdy, má-li být v novém řízení projednávána stejná věc. Stejnou věcí se rozumí situace, kdy v novém řízení jde o tentýž nárok nebo stav a týká-li se stejného předmětu řízení a týchž osob. Překážka věci pravomocně rozhodnuté je dána i tehdy, jestliže skutek byl soudem posouzen po právní stránce nesprávně nebo neúplně (k tomu srov. Drápal, L., Bureš, J. a kol.: Občanský soudní řád I. § 1 až 200az. Komentář. 1. vydání. Praha, C. H. Beck, 2009, str. 1097). O takový případ se jedná v souzené věci, kdy podkladem pro návrh, aby na straně oprávněné do řízení vstoupila společnost Apston Capital Ltd. je vždy Smlouva o postoupení pohledávky ze dne ze dne 17. 4. 2007. Dodatek č. 1 k této smlouvě, jak správně dovodil odvolací soud, pouze deklaruje práva a povinnosti, jež pro strany ze smlouvy vyplývají.

Protože rozhodnutí odvolacího soudu je správné, Nejvyšší soud dovolání podle § 243b odst. 2 části věty před středníkem o. s. ř. zamítl.

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. října 2014

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru