Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 967/2017Usnesení NS ze dne 22.03.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.967.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 1691/17 ze dne 12.06.2017 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Pavel Rychetský


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 967/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci žalobce P. B., proti žalovaným 1) Mgr. L. P., soudci Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích, se sídlem v Pardubicích, Sukova třída 1556, a 2) JUDr. I. T., Ph.D., soudkyni Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích, se sídlem v Pardubicích, Sukova třída 1556, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích pod sp. zn. 50 C 63/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. listopadu 2015, č. j. 3 Co 114/2014-164, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Žalobce se domáhá žalobou ochrany osobnosti za tvrzený neoprávněný zásah do svých osobnostních práv, který spatřuje v rozhodovací činnosti soudců krajského soudu.

Vrchní soud v Praze (dále též „odvolací soud“) usnesením ze dne 20. listopadu 2015, č. j. 3 Co 114/2014-164, výrokem I. potvrdil výrok I. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích (dále též „soud prvního stupně“) ze dne 22. července 2014, č. j. 50 C 63/2013-142, kterým byl zamítnut návrh žalobce na osvobození od soudních poplatků. Odvolací se ztotožnil se soudem prvního stupně, že majetkové poměry žalobce neodůvodňují přiznání tohoto osvobození. Z obsahu podané žaloby dále zjistil, že v daném případě jde na straně žalobce o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, neboť tento spatřuje neoprávněný zásah do svých osobnostních práv v rozhodovací činnosti žalovaných jako soudců krajského soudu.

Žalobce podal dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu, aniž by byl zastoupen advokátem. Současně případně ani nedoložil, že by sám měl právnické vzdělání a navrhl, aby mu dovolací soud přiznal osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu a ustanovil mu zástupce z řad advokátů.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 25. července 2016, č. j. 3 Co 15/2016-190, potvrdil usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 31. prosince 2015, č. j. 50 C 63/2013-175, kterým soud prvního stupně zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku ze žaloby podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Žalobce podal opět vlastnoručně sepsané dovolání proti posledně uvedenému potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu a požádal, aby dovolací soud rozhodl, že se řízení nezastavuje a aby mu byl pro dovolací řízení ustanoven zástupce z řad advokátů.

Usnesením ze dne 13. října 2016, č. j. 50 C 63/2013-197, vyzval soud prvního stupně žalobce, aby si ve lhůtě 14 dnů zvolil právního zástupce – advokáta a jeho prostřednictvím podal dovolání. V opačném případě Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Na tuto výzvu reagoval žalobce žádostí o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Poté k dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. července 2016, č. j. 3 Co 15/2016-190, Nejvyšší soud sám zhodnotil, zda jsou eventuelně splněny podmínky pro ustanovení zástupce pro dovolací řízení žalobci se závěrem, že není důvod ustanovit dovolateli zástupce z řad advokátů pro řízení o dovolání z důvodu zřejmě bezúspěšného uplatňování práva. Protože žalobce ani za této situace neodstranil nedostatek povinného zastoupení, ač k tomu byl dovolacím soudem vyzván, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Při projednávání dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. listopadu 2015, č. j. 3 Co 114/2014-164, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. listopadu 2015, č. j. 3 Co 114/2014-164, zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. března 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru