Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 955/2017Usnesení NS ze dne 12.04.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.955.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 955/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., ve věci žalobce F. F., proti žalované České republice – Krajskému soudu v Ostravě, se sídlem v Ostravě – Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 34, o ochranu osobnosti, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 37 C 67/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. dubna 2016, č. j. 71 Co 166/2016-90, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Okresní soud v Ostravě (dále též „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 1. února 2016, č. j. 37 C 67/2015-81, zamítl návrh žalobce na osvobození od soudních poplatků z důvodu zřejmě bezúspěšného uplatňování práva, když žalobce svůj nárok vůči České republice – Krajskému soudu v Ostravě řádně nespecifikoval.

Krajský soud v Ostravě (dále též „odvolací soud“) usnesením ze dne 28. dubna 2016, č. j. 71 Co 166/2016-90, uvedené usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem. Přípisem ze dne 16. srpna 2016 požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 19. srpna 2016, č. j. 37 C 67/20153-101, zamítl žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 31. října 2016, č. j. 71 Co 395/2016-107, toto usnesení zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení pro vadu řízení. Odvolací soud odkázal na rozhodnutí občanskoprávního a obchodního kolegia NS ze dne 8. dubna 2015, sp. zn. 31 NS ČR 9/2015 s tím, že soud prvního stupně vyzve odvolatele k odstranění nedostatku spočívajícího v absenci řádného zastoupení advokátem pro dovolací řízení a po marném uplynutí lhůty k tomu určené předloží spis s dovoláním Nejvyššímu soudu.

Usnesením ze dne 10. ledna 2017, č. j. 37 C 67/2015-111, vyzval soud prvního stupně žalobce, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta ve lhůtě 15 dnů a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s poučením, že v opačném případě Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 18. ledna 2017. Žalobce však do dnešního dne nedostatek povinného zastoupení neodstranil, pouze dalším přípisem požádal o přidělení zástupce z řad advokátů.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Podle § 138 odst. 1 o.s.ř. může na návrh předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li 1to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Podle § 30 odst. 1 o.s.ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138 o.s.ř.), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů.

Dovolací přezkum rozhodnutí o žádosti účastníka o osvobození od soudních poplatků, jenž má vyšetřit, zda účastníkovi náleží osvobození od placení soudních poplatků či nikoliv, nemůže být opětovně podmiňován platbou soudního poplatku z dovolání, neboť takový postup by ve svém důsledku vedl k popření podstaty práva, jehož přiznání se účastník domáhá (fakticky by tím byl zbaven reálné možnosti dovolacího přezkumu rozhodnutí o nepřiznání osvobození od soudních poplatků). Ustanovení zákona o soudních poplatcích ve spojení s položkou 23 odst. 2 Sazebníku poplatků, se tudíž vykládá tak, že se neplatí soudní poplatek z dovolání proti rozhodnutí, jímž odvolací soud nepřiznal dovolateli osvobození od soudních poplatků podle § 138 o.s.ř. (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. dubna 2014, sp. zn. 29 Cdo 1031/2014, publikované pod číslem 73/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Vzhledem k tomu, že dovolatel není povinen uhradit soudní poplatek z podaného dovolání proti rozhodnutí vrchního soudu, ve spojení s usnesením soudu prvního stupně, o nepřiznání osvobození od soudního poplatku a neustanovení advokáta pro řízení, je nadbytečné, aby bylo rozhodováno o jeho návrhu na osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení.

Otázku, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti uvedenému usnesení odvolacího soudu, pak zhodnotí přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2014, sp. zn. 29 NSČR 82/2014 a usnesení ze dne 8. dubna 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015).

V daném případě dovolací soud sám dospívá k závěru, že pro to, aby dovolateli byl v tomto dovolacím řízení ustanoven zástupce z řad advokátů, nejsou splněny předpoklady, když žalobce zřejmě uplatňuje bezúspěšně právo, neboť přes výzvu soudu prvního stupně dostatečně a řádně svůj nárok vůči České republice – Krajskému soudu v Ostravě, který jinak odůvodňuje údajným komunistickým a fašistickým útlakem své osoby, (přičemž požaduje zaplacení částek 20.000.000,- Kč a 925.480.000,- Kč), nespecifikoval. Za této situace proto odvolací soud opodstatněně vyhodnotil žalobu v dané věci jako zřejmě bezúspěšné uplatňování práva. Závěr soudů obou stupňů je proto nepochybně správný a dovolací soud se s ním ztotožňuje, kdy nad to nelze ani přehlédnout v zásadě nerealistickou výši požadovaného plnění.

V situaci, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není důvod ustanovit dovolateli zástupce z řad advokátů pro řízení o dovolání a kdy dovolatel neodstranil nedostatek povinného zastoupení, ač k tomu byl soudem prvního stupně vyzván, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. řízení o tomto dovolání zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. dubna 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru