Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 926/2015Usnesení NS ze dne 27.05.2015

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.926.2015.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 926/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobců a) A. K., a b) F. O., o nejasné podání, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 32 Nc 1128/2014, o dovolání žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. července 2014, č.j. 72 Co 284/2014-13, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Městský soud v Praze usnesením ze dne 25. července 2014, č.j. 72 Co 284/2014-13, zrušil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 14. května 2014, č.j. 32 Nc 1128/2014-6, kterým soud odmítl návrh žalobců ze dne 24. 2. 2014 s odkazem na § 43 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“).

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podali žalobci dne 6. srpna 2014 dovolání, aniž by byli zastoupeni advokátem.

Soud prvního stupně vyzval žalobce usneseními ze dne 7. ledna 2015, č.j. 32 Nc 1128/2014-26, a č.j. 32 Nc 1128/2014-27, aby si pro podání dovolání zvolili zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podali řádné dovolání. Usnesení bylo dovolatelům doručeno dne 16. ledna 2015, avšak výše uvedený nedostatek povinného zastoupení advokátem nebyl do současné doby odstraněn.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatelé nesplnili zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. května 2015

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru