Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 917/2018Usnesení NS ze dne 17.04.2018

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.917.2018.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 1888/18
soudce zpravodaj JUDr. Jiří Zemánek


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 917/2018-351

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobce P. B., proti žalovanému J. Š., o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích pod sp. zn. 50 C 89/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. října 2015, č. j. 3 Co 302/2013-274, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích jako soud prvního stupně usnesením ze dne 1. července 2013, č. j. 50 C 89/2011-243, výrokem I. zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., výrokem II. vrátil část zaplaceného soudního poplatku ve výši 10 000 Kč a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok III.)

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 1. října 2015, č. j. 3 Co 302/2013-274, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že žalobce brojí proti zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku, i když neuhradil soudní poplatek za žalobu, přestože mu bylo pravomocně odňato osvobození od soudních poplatků.

Žalobce napadl potvrzující usnesení odvolacího soudu vlastnoručně sepsaným dovoláním a požádal, aby soud řízení nezastavoval a opět požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů.

Usnesením ze dne 16. prosince 2015, č. j. 50 C 89/2011-290, soud prvního stupně vyzval žalobce, aby si zvolil pro podání dovolání ve lhůtě 14 dnů zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Žalobce byl dále poučen, že nebudou-li soudu plná moc advokáta a jím sepsané dovolání předloženy, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Žalobce na tuto výzvu reagoval podáním ze dne 27. prosince 2015, v němž opět požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Usnesením ze dne 17. února 2016, č. j. 50 C 89/2011-296, zamítl soud prvního stupně návrh žalobce na přiznání osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. K odvolání žalobce Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 14. března 2017, č. j. 3 Co 23/2017-328, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Žalobce proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu podal další dovolání, ve kterém opět požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

K dovolání žalobce proti usnesení odvolacího soudu ze dne 14. března 2017, č. j. 3 Co 23/2017-328 (vedeném u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 4688/2017), Nejvyšší soud sám zhodnotil, zda jsou eventuelně splněny podmínky pro ustanovení zástupce pro dovolací řízení žalobci se závěrem, že není důvod ustanovit dovolateli zástupce z řad advokátů pro řízení o dovolání z důvodu zřejmě bezúspěšného uplatňování práva. Protože žalobce ani za této situace neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Při projednávání dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. října 2015, č. j. 3 Co 302/2013-274, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. října 2015, č. j. 3 Co 302/2013-274, zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 17. dubna 2018

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru