Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 904/2020Usnesení NS ze dne 26.05.2020

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.904.2020.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 2397/20


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 904/2020-129

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Víta Bičáka a soudců JUDr. Pavla Simona a Mgr. Michaela Nipperta v právní věci žalobce L. B., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Michalem Chuchútem, LL. M., advokátem, se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových 2772/1, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody a nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 13 C 145/2017, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 8. 2019, č. j. 18 Co 171/2019-113, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále také jako „dovolatel“) se domáhal zaplacení 27 305 Kč jako majetkové škody a 62 695 Kč jako zadostiučinění za nemajetkovou újmu, které mu měly vzniknout v důsledku domovní prohlídky přikázané dne 15. 6. 2016 Obvodním soudem pro Prahu 6 v řízení vedeném pod sp. zn. 1 Nt 4541/2016.

Obvodní soud pro Prahu 6 (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 12. 12. 2018, č. j. 13 C 145/2017-78, rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku ve výši 90 000 Kč spolu s úrokem ve výši 8,05 % ročně od 19. 6. 2017 do zaplacení (výrok I), a dále, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 54 692 Kč (výrok II).

Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) k odvolání žalobce napadeným rozsudkem rozhodl, že rozsudek soudu prvního stupně se ve výroku o věci samé (I) mění tak, že co do částky 48 002 Kč s úrokem z prodlení z této částky ve výši 8,05 % ročně od 19. 6. 2017 do zaplacení, se žaloba zamítá, jinak se v tomto výroku potvrzuje. Dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Rozsudek odvolacího soudu napadl dovolatel, zastoupen advokátem, včasným dovoláním, a to v celém rozsahu, které však Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 1 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), odmítl jako nepřípustné.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. dovolání podle § 237 není přípustné proti rozsudkům a usnesením, v nichž dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv, o pracovněprávní vztahy; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží.

Dovolání žalobce do výroku o nepřiznané části nároku na náhradu majetkové škody ve výši 5 307 Kč a nepřiznané části nároku zadostiučinění za nemajetkovou újmu ve výši 42 695 Kč (celkem 48 002 Kč), není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť v rozsahu, v jakém dovoláním napadá rozhodnutí, nebylo v rámci jednotlivých nároků (a ani celkově) rozhodnuto o peněžitém plnění převyšujícím 50 000 Kč.

Dále podle § 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř. dovolání podle § 237 o. s. ř. není přípustné proti rozhodnutím v části týkající se výroku o nákladech řízení.

V případě, že dovolání není objektivně přípustné (§ 238 o. s. ř.), dovolací soud se nemůže zabývat důvody, které odvolací soud vedly k vydání napadeného rozhodnutí.

K případným vadám řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, dovolací soud přihlíží pouze tehdy, je-li dovolání přípustné (§ 242 odst. 3 o. s. ř.).

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 5. 2020

Mgr. Vít Bičák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru