Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 84/2018Usnesení NS ze dne 15.05.2018

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.84.2018.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 84/2018-76

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Hynkem Zoubkem v právní věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o náhradu materiální a nemateriální újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 28 C 73/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 10. 2016, č. j. 54 Co 373/2016-53, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze jako soud odvolací zrušil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 jako soudu prvního stupně ze dne 19. 8. 2016,

č. j. 28 C 73/2015-47, v jeho výroku II a řízení o žádosti žalobce o ustanovení zástupce pro řízení z řad advokátů zastavil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, při jehož podání nebyl zastoupen advokátem. Současně s podáním dovolání požádal o ustanovení advokáta pro dovolací řízení. Uvedený návrh žalobce byl zamítnut pravomocným usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 13. 1. 2017, č. j. 28 C 73/2015-56, když odvolání žalobce proti tomuto usnesení bylo pravomocně odmítnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 10. 2. 2017, č. j. 28 C 73/2015-59, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 22. 8. 2017, č. j. 54 Co 145/2017-70.

Usnesením ze dne 7. 11. 2017, č. j. 28 C 73/2015-72, byl žalobce soudem prvního stupně vyzván k odstranění nedostatku povinného zastoupení ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení usnesení. Žalobce nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl poučen, že dovolací soud v takovém případě dovolací řízení zastaví; podáním datovaným dne 24. 11. 2017 a soudu prvního stupně doručeným dne 30. 11. 2017 toliko podal opětovný návrh na ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Žalobce coby dovolatel není právně zastoupen, zároveň netvrdil, že má právnické vzdělání, a přes výzvu a poučení soudu prvního stupně o důsledcích své nečinnosti nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení. Pokud žalobce v návaznosti na pravomocné rozhodnutí o jeho návrhu na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení podal nový a obsahově zcela totožný návrh, pak se k jeho opakovanému návrhu na ustanovení zástupce nepřihlíží, neboť žalobce takovým postupem evidentně maří řádný postup v řízení. Ve shodě s ustanovením § 2 a § 6 o. s. ř. takový zneužívající procesní postup žalobce nepožívá právní ochrany, neboť odborná literatura i judikatura shodně dovozují, že má-li zneužití práva ze strany účastníka podobu jeho procesního úkonu a není-li stanoveno jiné řešení, pak se k úkonu podle ustanovení § 41 odst. 3 o. s. ř. jako k nepřípustnému nepřihlíží [viz Lavický, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 9-10, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2016, sp. zn. 22 Nd 159/2016].

Z doposud uvedeného vyplývá, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a dovolací řízení zastavil.

Poněvadž jsou splněny důvody pro zastavení dovolacího řízení, nelze projednat ani „požadavek“ žalobce „dle § 243 osř. na odkladný učiněk“, protože jde o návrh akcesorický (viz bod 34 nálezu Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2017, sp. zn. III. ÚS 3425/16).

O náhradě nákladů řízení včetně tohoto řízení dovolacího rozhodne soud prvního stupně v rozhodnutí, jímž se u něho bude řízení končit (§ 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 5. 2018

Mgr. Hynek Zoubek

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru