Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 836/2005Usnesení NS ze dne 20.04.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:30.CDO.836.2005.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 836/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobců

a) J. Ž., a b) H. L., za účasti 1) České republiky - Vojenské ubytovací a stavební správy, zastoupené Vojenským úřadem pro právní zastupování,

se sídlem v Praze 6, Náměstí svobody 471, IČ 601 62 694 a 2) P. f. Č. r., o nejasné podání, vedené

u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 5 Nc 19/2003, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18. listopadu 2004, č. j. 32 Co 29/2004 - 94, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Příbrami usnesením ze dne 30. 7. 2004, č. j. 5 Nc 19/2003 - 86, odmítl podle § 43 odst. 2 o. s. ř. podání žalobců ze dne 8. 6. 2003 a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobců Krajský soud v Praze usnesením ze dne 18. 11. 2004, č. j. 32 Co 29/2004 - 94, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podali žalobci dovolání, sepsané J. P., obecným zmocněncem, který je v řízení zastupoval. Nesouhlasí s rozhodnutími soudů obou stupňů a především namítají, že jejich žaloba obsahovala „vše potřebné“, aby mohla být projednána, a „drobné nedostatky“ mohly být odstraněny při jednání, které však nebylo nařízeno. Jmenovaný zástupce současně namítl, že senát Krajského soudu, který

ve věci rozhodoval, je vůči němu podjatý z důvodu, že „jej vyloučil ze zastupování v řízeních o žádostech na přezkoumání rozhodnutí pozemkového úřadu o restitucích“, ačkoliv k tomu nebyly dány zákonné důvody.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání, které bylo proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu podáno oprávněnými osobami (účastníky řízení), ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání

do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí,

a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,

b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odst. 4 dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci podali žalobci dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž byli

při tomto úkonu zastoupeni advokátem, a nebylo ani tvrzeno, že by měli právnické vzdělání. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 14. 1. 2005, č. j. 5 Nc 19/2003 - 106, byli žalobci upozorněni na to, že dovolání neobsahuje všechny náležitosti a že nejsou zastoupeni advokátem nebo notářem, a byli vyzváni, aby specifikovaným způsobem odstranili nedostatky dovolání a aby předložili plnou moc advokáta (notáře), který je v dovolacím řízení zastupuje; současně byli poučeni o tom, že nebude-li ve lhůtě 14 dnů podání řádně opraveno a doplněno „soud podání odmítne, čímž řízení bude skončeno“. Toto usnesení bylo žalobcům doručeno dne 20. 1. a dne 22. 1. 2005. Pravomocným usnesením Okresního soudu v Příbrami ze dne

25. 2. 2005, č. j. 5 Nc 19/2003 - 113, byl zamítnut návrh žalobců na ustanovení zástupce z řad advokátů; přesto však žalobci nedostatek povinného zastoupení dosud neodstranili.

Vzhledem k tomu, že žalobci podali dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byli zastoupeni advokátem a aniž by doložili, že mají právnické vzdělání, nebyl nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ani přes poučení odstraněn; Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, aniž se mohl zabývat námitkou J. P., který žalobce zastupoval jako obecný zmocněnec v řízení před soudy obou stupňů, že senát Krajského soudu v Praze, jenž v dané věci rozhodl, je vůči němu podjatý z důvodu, že „jej vyloučil

ze zastupování v řízeních o žádostech na přezkoumání rozhodnutí pozemkového úřadu

o restitucích“.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť ostatním účastníkům v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. dubna 2005

JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru