Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 834/2017Usnesení NS ze dne 07.06.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.834.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 834/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., ve věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 30,500.000,- Kč a 2000,- Kč od 5. 4. 1990 za každý měsíc do vydání osvědčení žalobci, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 17 C 131/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. dubna 2016, č. j. 15 Co 177/2016-33, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Městský soud v Praze (dále též „odvolací soud“) usnesením ze dne 5. dubna 2016, č. j. 15 Co 177/2016-33, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ( dále též „soud prvního stupně“) ze dne 3. března 2016, č.j. 17 C 131/2015-28, kterým soud prvního stupně zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů. Dospěl k závěru, že žalobce s ohledem na jeho zjištěné majetkové poměry nesplňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků a tím i pro ustanovení zástupce z řad advokátů. Navíc uplatňuje zjevně bezúspěšně právo vzhledem ke značnému množství podaných návrhů, jež nebyly úspěšné (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 10. 2011, sp. zn. III. ÚS 2791/2008).

Žalobce podal dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu. Při podání dovolání nebyl zastoupen advokátem, aniž by doložil, že má sám právnické vzdělání a znovu požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Obvodní soudu pro Prahu 2 usnesením ze dne 5. května 2016, č. j. 17 C 131/2015-36, nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků a zamítl jeho návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. K odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 26. července 2016, č. j. 15 Co 311/2016-40, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Poté k dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. července 2016, č. j. 15 Co 311/2016-40, Nejvyšší soud sám zhodnotil, zda jsou eventuelně splněny předpoklady pro ustanovení zástupce pro dovolací řízení žalobci se závěrem, že tomu tak není z důvodu zřejmě bezúspěšného uplatňování práva. Protože žalobce ani za této situace neodstranil nedostatek povinného zastoupení, ač k tomu byl dovolacím soudem vyzván, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Usnesením ze dne 18. ledna 2017, č. j. 17 C 131/2015-53, vyzval soud prvního stupně žalobce, aby si pro podání dovolání do usnesení odvolacího soudu ze dne 5. dubna 2016, č. j. 15 Co 177/2016-33, zvolil pro sepsání dovolání advokáta a předložil soudu ve lhůtě 15 dnů jeho plnou moc. V opačném případě Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 25. ledna 2017, avšak výše uvedený nedostatek nebyl do současné doby odstraněn. Žalobce pouze opětovně požádal o přidělení zástupce z řad advokátů.

Při projednání dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. dubna 2016, č. j. 15 Co 177/2016-33, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V daném případě dovolací soud sám dospívá k závěru, že pro to, aby dovolateli byl v tomto dovolacím řízení ustanoven zástupce z řad advokátů, nejsou splněny předpoklady s ohledem na odvolacím soudem deklarované majetkové poměry žalobce, a současně s ohledem na to, že dovolatel žalobou uplatňuje zřejmě bezúspěšně právo (srov. § 138 odst. 1 část věty před středníkem o.s.ř.) za situace, kdy žalobce podává značné množství návrhů, jež nejsou úspěšné (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 27.10.2011, sp. zn. III. ÚS 2791/2008). Závěr soudů obou stupňů je nepochybně správný a dovolací soud se s ním ztotožňuje.

V situaci, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není důvod ustanovit dovolateli zástupce z řad advokátů pro řízení o dovolání a kdy dovolatel neodstranil nedostatek povinného zastoupení, ač k tomu byl soudem prvního stupně vyzván, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. řízení o tomto dovolání zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. června 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru