Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 832/2002Usnesení NS ze dne 03.06.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:30.CDO.832.2002.1
Dotčené předpisy

§ 243c předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 832/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobkyně M. Š., proti žalovanému F. ú. ve Z., o platební výměr důchodově daně, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 7 C 309/98, o dovolání M. Š., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. července 2001, č.j. 13 Co 471/2001-113, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením v záhlaví označeným k odvolání žalobkyně potvrdil usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 22. června 2001, č.j. 7 C 309/98-101, jímž bylo zastaveno řízení o přezkoumání platebního výměru důchodově daně č. 13 Finančního úřadu ve Z. ze dne 22.5.1991, č.j. FÚ/2558/91, s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Finančnímu ředitelství v B.

Proti tomuto usnesení podal dovolání M. Š. s označením „právní zástupce.“

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.) dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1, věty první, o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první, o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř., nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Dovolání je mimořádný prostředek, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení , který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytnout právní pomoc, jestliže sám takovéhoto vzdělání nedosáhl.

Z ustanovení § 241 odst. 1, věty první a z ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. vyplývá, že dovolatel - pokud nemá právnické vzdělání, popř. nejedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání - musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem nebo notářem, ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím tohoto zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

V daném případě podal dovolatel dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by prokázal, že má právnické vzdělání. Soud prvního stupně jej proto usnesením ze dne 18. října 2001, č.j. 7 C 309/98-122, vyzval, aby ve lhůtě deseti dnů předložil plnou moc k zastupování žalobkyně v dovolacím řízení a aby předložil doklad o zapsání své osoby v seznamu advokátů. Dalším usnesením ze dne 23. března 2002, č.j. 7 C 309/98-127, jej soud prvního stupně znovu vyzval, aby doložil, zda je zapsán v seznamu advokátů Č. a. k., určil mu k tomu lhůtu patnácti dnů a upozornil jej, že dovolací řízení bude zastaveno, jestliže výzva bude bezvýsledná. Přestože mu výzvy byly doručeny dne 8.11.2001 a 5.4.2002, dovolatel jim dosud nevyhověl.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věta první a § 241 odst. 2 o.s.ř. nebyl přes výzvu soudu odstraněn, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání dovolatele - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi – podle ustanovení § 243c věta první a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť dovolatel s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu nákladů řízení právo a ostatním účastníkům v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. června 2002

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru