Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 83/2021Usnesení NS ze dne 24.02.2021

HeslaPoplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:30.CDO.83.2021.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 83/2021-182

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Viktorem Sedlákem v právní věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 2 991 000 Kč, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 10 C 366/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 10. 2020, č. j. 19 Co 280/2020-157, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 9. 12. 2020 dovolání proti v záhlaví uvedenému usnesení odvolacího soudu.

Podle § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), zjistí-li odvolací soud poté, co mu byla věc předložena k rozhodnutí o odvolání, že nebyl zaplacen poplatek splatný podáním odvolání, vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může odvolací soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty odvolací soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Obdobně se postupuje při řízení před dovolacím soudem.

Vzhledem k tomu, že žalobce svou poplatkovou povinnost, která vznikla okamžikem podání dovolaní [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona o soudních poplatcích] a která odpovídá podle položky 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků částce 4 000 Kč, nesplnil, Nejvyšší soud jej usnesením ze dne 27. 1. 2021, č. j. 30 Cdo 83/2021-166, k úhradě tohoto poplatku vyzval. Současně žalobce poučil, že nebude-li do 15 dnů od doručení tohoto usnesení soudní poplatek uhrazen, bude dovolací řízení zastaveno. Žalobce však na tuto výzvu, jež mu byla doručena dne 3. 2. 2021, reagoval pouze opětovnou žádostí o osvobození od soudních poplatků, s níž též spojil námitku podjatosti „proti Nejvyššímu soudu v Brně“. Závěr o tom, že žalobce předpoklady pro osvobození od soudních poplatků nesplňuje, však již byl v tomto řízení vysloven opakovaně, jak patrno z usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 10. 12. 2018, č. j. 10 C 366/2017-57, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 2. 2019, č. j. 19 Co 71/2019-65, dále z usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 15. 11. 2019, č. j. 10 C 366/2017-111, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 12. 2019, č. j. 19 Co 434/2019-120, a konečné z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2020, č. j. 30 Cdo 1830/2020-147. K další žalobcově žádosti, v níž žalobce žádné nové skutečnosti neuvádí, tedy dovolací soud již nepřihlédl.

Dovolací soud nepřihlédl ani ke zmíněné námitce podjatosti, neboť s ohledem na její neurčitost a způsob, jakým byla tato námitka formulována (nadto poté, co byl žalobce soudem prvního stupně o náležitostech této námitky již vícekrát poučen – viz č. l. 51, 93 a 141 spisu), nelze než uzavřít, že se jedná o zjevné zneužití tohoto procesního institutu, které ve shodě s § 2 a § 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), nepožívá právní ochrany (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 6. 2019, sp. zn. 30 Cdo 1068/2019, nebo ze dne 14. 5. 2019, sp. zn. 30 Cdo 1138/2019).

Dovolací soud proto řízení o žalobcově dovolání podle § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích zastavil, neboť žalobce soudní poplatek za dovolání ve stanovené lhůtě, jejíž poslední den připadl na čtvrtek 18. 2. 2021, nezaplatil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není třeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 2. 2021

Mgr. Viktor Sedlák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru