Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 798/2001Usnesení NS ze dne 19.07.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:30.CDO.798.2001.1

přidejte vlastní popisek

30 Cdo 798/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v právní věci navrhovatele J. K., zastoupeného advokátem, proti odpůrkyni České správě sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25, o plný invalidní důchod, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 14 Ca 976/97, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. listopadu 2000, č.j. 2 Cao 271/2000-73, takto:

I. Dovolání navrhovatele se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 30. listopadu 2000, č.j. 2 Cao 271/2000/73, odmítl odvolání navrhovatele proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3.7.2000, č.j. 14 Ca 976/97-54, jímž potvrdil rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 3.10.1997, č. 561 105 1611, kterým mu byl přiznán částečný invalidní důchod ve výši 2.175,- Kč měsíčně s tím, že od srpna 1997 se mu zvyšuje podle nařízení vlády č.129/1997 na částku 2.465,- Kč měsíčně celkem.

V odůvodnění svého rozhodnutí odvolací soud poukázal na to, že z obsahu soudu prvního stupně zjistil, že tento rozsudek doručoval správně zástupci navrhovatele v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 věta první o.s.ř., že zásilka byla soudem předána poště k přepravě dne 9.8.2000 s modrým pruhem určena do vlastních rukou adresáta. Podle záznamu pošty na této obálce byl 10.8.200 učiněn pokus zásilku zástupci navrhovatele doručit, a protože nebyl zastižen, byl vyrozuměn, že mu zásilka bude znovu doručena 11.8.2000. Ani tento pokus nebyl úspěšný, proto byla zásilka dne 11.8.2000 uložena na poště a dne 25.8.2000 po marném uplynutí úložní lhůty vrácena zpět soudu, kam došla 30.8.2000. Soud prvního stupně pak vyznačil právní moc rozsudku dnem 30.8.2000. Poté (ačkoliv postup nemá oporu v zákoně) zaslal rozsudek znovu zástupci navrhovatele „pro informaci\". Tomuto došel rozsudek 26.9.2000 a podal proti němu odvolání, které došlo 9.10.2000. Protože rozsudek soudu prvního stupně nabyl právní moci 30.8.2000 a dovolání bez data došlo soudu prvního stupně 9.10.2000 (rozsudek byl doručován v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 o.s.ř., obsahuje řádné poučení o lhůtě a způsobu odvolání), je opožděné, a odvolací soud nemohl než odvolání odmítnout.

Proti uvedenému usnesení odvolacího soudu podal navrhovatel dovolání na Krajském soudu v Ústí nad Labem dne 15.3.2001. Navrhoval rozhodnutí odvolacího soudu zrušit a věc mu vrátit k dalšímu řízení. Důvodem dovolání měla být vada řízení, kterou shledal v nesprávném právním posouzení věci. Trval na tom, že není možno se ztotožnit s tím, že by bylo odvolání podané opožděně, protože se nepodařilo zásilku doručit zástupci, který čerpal řádnou dovolenou, i jeho sekretářka, na adrese zástupce navrhovatele proto nebyl nikdo přítomen.

Vyjádření k dovolání nebylo podáno.

Podle ustanovení části dvanácté, hlavy 1, bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních předpisů, se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních předpisů. Vzhledem k tomu, že řízení bylo zahájené za účinnosti dosavadních předpisů, Nejvyšší soud posuzoval přípustnost dovolání podle občanského soudního řádu ve znění platném do 31.12.2000. S přihlédnutím k právní úpravě účinné do 31.12.2000 pak ovšem bylo třeba dospět k závěru, že dovolání v této věci nelze vyhovět.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 2 o.s.ř.).

Podle ustanovení § 57 odst. 3 o.s.ř. lhůta je zachována, je-li v poslední den lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Napadené usnesení odvolacího soudu z 30. listopadu 2000 převzal zástupce navrhovatele dne 15.1.2001; tímto dnem nabylo usnesení i právní moci. Podání ze dne 13.3.2001označené jako dovolání Krajskému soudu v Ústí nad Labem Brně došlo 15.3.2001.

Dovolací lhůta jednoho měsíce začala plynout od 16.1.2001 a uplynula 15.2.2001 vzhledem k ustanovení § 57 odst. 2 poslední věta o.s.ř.

Protože dovolatel své dovolání podal u Krajského soudu v Ústí nad Labem po uplynutí zákonné lhůty, stalo se tak opožděně.

Z uvedených důvodů nezbylo dovolacímu soudu než opožděné dovolání odmítnout podle ustanovení § 243c o.s.ř. s poukazem na ustanovení § 218 odst. 1 písm. a) o.s.ř., které platí i pro řízení u dovolacího soudu.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 4, věty první, § 224 odst. 1 ve vztahu k ustanovení § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř., neboť dovolatel byl neúspěšný a odpůrkyni v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. července 2001

JUDr. Julie Muránská,v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru