Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 788/2017Usnesení NS ze dne 03.05.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.788.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 788/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Tomášem Novosadem v právní věci žalobce F. F., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o 250 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 11 C 55/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 12. 2016, č. j. 39 Co 296/2016-197, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 25. 11. 2014, č. j. 11 C 55/2014-143, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 3. 3. 2015, č. j. 39 Co 7/2015-151, byla odmítnuta žaloba, rozhodnuto o nákladech řízení a zamítnuta žalobcova žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení. Proti označenému usnesení Městského soudu v Praze podal žalobce dovolání a zároveň požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Tato žalobcova žádost byla pravomocně zamítnuta usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 1. 6. 2015, č. j. 11 C 55/2014-157, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 2. 10. 2015, č. j. 39 Co 247/2015-165. Proti naposledy zmíněnému usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 10. 2015 podal žalobce dovolání a opětovně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 14. 6. 2016, č. j. 30 Cdo 5632/2015-181, bylo dovolací řízení zastaveno.

Obvodní soud pro Prahu 2 vyzval usnesením ze dne 27. 6. 2016, č. j. 11 C 55/2014-183, žalobce, aby si pro dovolání proti shora zmíněnému usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. 3. 2015 zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Proti tomuto usnesení podal žalobce odvolání, které bylo pro nepřípustnost odmítnuto usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29. 12. 2016, č. j. 39 Co 295/2016-194.

Na základě zmíněné výzvy ze dne 27. 6. 2016 žalobce opětovně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Řízení o této žádosti Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud prvního stupně zastavil usnesením ze dne 14. 7. 2016, č. j. 11 C 55/2014-186. Toto usnesení bylo potvrzeno usnesením Městského soudu v Praze jako soudu odvolacího ze dne 29. 12. 2016, č. j. 39 Co 296/2016-197.

Předmětem tohoto dovolacího řízení je dovolání žalobce proti naposledy zmíněnému usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 12. 2016, č. j. 39 Co 296/2016-197. Žalobce byl vyzván, aby si pro toto dovolání zvolil zástupcem advokáta, přičemž byl poučen o zastavení dovolacího řízení, nebude-li advokát zvolen. Žalobce na základě výzvy opětovně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II a čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání podle § 241 odst. 1 a 4 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit a bez jejíhož naplnění nelze o dovolání věcně rozhodnout. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatel fyzickou osobou, která má právnické vzdělání.

Žalobce jako dovolatel není právně zastoupen a netvrdí, že má právnické vzdělání. Žalobce sice v reakci na výzvu k odstranění nedostatku povinného zastoupení opětovně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, ovšem obsahově totožná žalobcova žádost byla již pravomocně zamítnuta, negativně o ní rozhodl také již dovolací soud, a proto se k další žalobcově žádosti nepřihlíží v souladu se závěry nálezu Ústavního soudu ze dne 20. 1. 2010, sp. zn. I. ÚS 1439/09.

Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a řízení o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 12. 2016, č. j. 39 Co 296/2016-197, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243c odst. 3 věta první o. s. ř. ve spojení s § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o. s. ř., arg. a contrario, neboť žalované v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 3. května 2017

JUDr. Tomáš Novosad

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru