Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 770/2017Usnesení NS ze dne 22.03.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.770.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 770/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci žalobce P. Č., proti žalovanému JUDr. V. J., advokátu se sídlem v Českých Budějovicích, Tovární 236, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 11 C 4/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. března 2015, č. j. 1 Co 84/2014-84, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Vrchní soud v Praze (dále též „odvolací soud“) usnesením ze dne 25. března 2015, č. j. 1 Co 84/2014-84, potvrdil usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále též „soud prvního stupně“) ze dne 15. ledna 2014, č. j. 11 C 4/2011-77, kterým bylo odmítnuto podání žalobce ze dne 18. září 2012 podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem. Přípisem ze dne 19. října 2015 požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 30. srpna 2016, č. j. 1 Co 24/2016-118, potvrdil usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. února 2016, č. j. 11 C 4/2011-111, kterým soud prvního stupně neustanovil žalobci zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Usnesení nabylo právní moci dne 29. září 2016.

Soud prvního stupně poté vyzval žalobce usnesením ze dne 22. prosince 2016, č. j. 11 C 4/2011-126, mimo jiné, aby si pro podání dovolání zvolil ve lhůtě 14 dnů od doručení usnesení zástupce z řad advokátů a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s poučením, že nedostatek právního zastoupení v dovolacím řízení je pak důvodem pro zastavení dovolacího řízení. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 12. ledna 2017. Žalobce však do dnešního dne podmínku dovolacího řízení nesplnil.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. března 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru