Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 719/2001Usnesení NS ze dne 04.07.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:30.CDO.719.2001.1

přidejte vlastní popisek

30 Cdo 719/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v právní věci navrhovatele V. B., proti odpůrkyni České správě sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25, o plný invalidní důchod, vedené u Městského soudu v Praze pod sp.zn.47 Ca 250/98, o dovolání navrhovatele proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 5. prosince 2000, č.j. 2 Cao 191/2000-70, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 5. prosince 2000, č.j. 2 Cao 191/2000-70, potvrdil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. dubna 2000, č.j. 47 Ca 250/98-57, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 30.6.1998 č. 481 024 030, kterým byl navrhovateli přiznán částečný invalidní důchod od 15.5.1997 podle ustanovení § 44 odst.1 zákona č.155/1995 Sb.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal navrhovatel dovolání.

Při posuzování tohoto dovolání vycházel dovolací soud z ustanovení části dvanácté, hlavy první, bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., jímž byl změněn a doplněn občanský soudní řád (zákon č.99/1963 Sb.), podle něhož dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních právních předpisů, t.j. podle občanského soudního řádu ve znění před novelizací zákonem č.30/2000 Sb.

Nejvyšší soud po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst.1, věty první, o.s.ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo komerčním právníkem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec ( člen), který za něj jedná. Podle ustanovení § 241 odst. 2 věty druhé o.s.ř., nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem nebo komerčním právníkem anebo zaměstnancem ( členem ) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.

Z ustanovení § 241 odst. 1 věty první a § 241 odst. 2 věty druhé o.s.ř. pak dále vyplývá, že pokud dovolatel nemá sám právnické vzdělání, musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem, ale i to, že svůj procesní úkon může učinit jen prostřednictvím tohoto zmocněnce. Jde o zvláštní podmínku dovolacího řízení (zastoupení dovolatele v dovolacím řízení advokátem), jejíž nesplnění brání věcnému projednání dovolání, neboť ustanovení § 241 o.s.ř. je ustanovením donucující povahy, jež nepřipouští výjimku (srov. rozhodnutí uveřejněné pod č.13/1993 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

V posuzované věci podal navrhovatel dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž by byl zastoupen advokátem. Jeho podání nemělo zákonné náležitosti. Nebylo také prokázáno, že by měl právnické vzdělání. Soud prvního stupně ho proto usnesením ze dne 19. března 2001, č.j. 47 Ca 250/98-84, vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů předložil soudu plnou moc advokáta, kterého si zvolil k zastupování pro podání dovolání; zároveň, aby již učiněné podání ze dne 22.2.2001 nahradil nebo doplnil podáním zmocněného advokáta, aby splňovalo vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) i další náležitosti uvedené v ustanovení § 241 o.s.ř., zejména v jakém rozsahu a z jakých důvodů je rozhodnutí Vrchního v Praze sp. zn. 2 Cao 191/2000 napadeno, případně které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání a čeho se domáhá - dovolací návrh. Byl také poučen, že pokud ve stanovené lhůtě (15 dnů od doručení tohoto usnesení) vady svého podání neodstraní, po předložení věci Nejvyššímu soudu tento soud dovolací řízení zastaví.

Výzvu soudu prvního stupně navrhovatel převzal 22. 3. 2001.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první a § 241 odst. 2 věty druhé o.s.ř. nebyl přes výzvu soudu odstraněn a lhůta k jeho odstranění uplynula, aniž by navrhovatel výzvě soudu vyhověl a doplnění ani dosud neprovedl, nezbylo proto dovolacímu soudu než zastavit řízení o dovolání podle ustanovení § 243c, § 43 odst. 2 a § 104 odst. 1 o.s.ř.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4 ve spojení s ustanovením § 224 odst.1, § 146 odst. 1 písm. c) a § 151 odst. 1, věty první, o.s.ř., protože navrhovatel neměl svým dovoláním úspěch a odpůrkyni žádné náklady v tomto řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 4.července 2001

JUDr. Julie Muránská,v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru