Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 707/2017Usnesení NS ze dne 31.07.2017

HeslaPodmínky řízení
Dovolání
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.707.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.

§ 241 odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 707/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobkyně PhDr. H. P., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o peněžité zadostiučinění, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 25 C 437/2013, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 6. 2015, č. j. 25 Co 164/2015-133, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále též „dovolatelka“) se žalobou domáhala zaplacení částky 100 000 Kč jako náhrady nemajetkové újmy za nesprávný úřední postup v řízení o žádosti podané Obvodnímu soudu pro Prahu 2 ze dne 27. 2. 2013.

Obvodní soud pro Prahu 2 (dále jen „soud prvního stupně“) zamítl žalobu o zaplacení částky 100 000 Kč (výrok I) a uložil žalobkyni povinnost zaplatit žalované náhradu nákladů řízení ve výši 900 Kč (výrok II).

Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) napadeným rozsudkem k odvolání žalobkyně rozhodl, že Mgr. Zdeňka Burdová, soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 2, není vyloučena z projednání a rozhodnutí věci (výrok I), rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o věci samé (I) potvrdil, výrok o nákladech řízení (II) změnil tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II) a současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok III).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně včasné dovolání, ve kterém zároveň požádala o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Odvolací soud usnesením ze dne 30. 12. 2015, č. j. 25 Co 407/2015-185, potvrdil usnesení soudu prvního stupně, který zamítl návrh žalobkyně na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Řízení o dovolání proti tomuto usnesení odvolacího soudu bylo usnesením Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2017, sp. zn. 30 Cdo 708/2017, posléze zastaveno.

Usnesením ze dne 19. 1. 2017, č. j. 25 C 437/2013-232, doručeným žalobkyni dne 30. 1. 2017, vyzval soud prvního stupně žalobkyni, aby si ve lhůtě 5 dnů pro podání dovolání v této věci zvolila dle § 241 odst. 1 o. s. ř. zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání směřující proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 6. 2015, č. j. 25 Co 164/2015-133, s tím, že nebude-li do 5 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Žalobkyně na tuto výzvu nereagovala a dosud si zástupce nezvolila.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatelky nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatelky prokazující, nebyly předloženy. Dovolatelka pak nedostatek povinného zastoupení neodstranila, ač byla o procesních následcích nesplnění výzvy poučena.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat – s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje – rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. července 2017

Mgr. Vít Bičák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru