Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 673/2001Usnesení NS ze dne 24.05.2001

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2001:30.CDO.673.2001.1

přidejte vlastní popisek

30 Cdo 673/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci péče o nezletilého F. K., zastoupeného Městskou částí P. jako opatrovníkem, syna E. Ř. a M. K., o návrhu otce na úpravu styku s nezletilým a o návrhu matky na zákaz styku, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4, pod spisovou zn. P 124/96, o dovolání matky proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. prosince 1998, č.j. 15 Co 689/98-91, takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. prosince 1998, č.j. 15 Co 689/98-91, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze shora označeným usnesením odmítl jako opožděné odvolání matky proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 7. září 1998, č.j. P 124/96-81. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že rozsudek soudu I. stupně, obsahující správné poučení o možnosti podat proti němu odvolání do 15ti dnů ode dne doručení, byl doručen právnímu zástupci matky dne 30.9.1998 a odvolání bylo podáno až dne 16. října 1998, tedy jeden den po uplynutí zákonné 15ti denní lhůty.

Proti uvedenému usnesení odvolacího soudu podala matka, jako osoba oprávněná, právně zastoupená advokátem (dále jen dovolatelka), včasné dovolání, ve kterém navrhla, aby dovolací soud zrušil rozhodnutí odvolacího soudu, a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Dovolání odůvodnila tím, že rozsudek soudu prvního stupně nebyl doručen jejímu advokátovi dne 30.9.1998, protože podpis na doručence z uvedeného dne je zcela odlišný od podpisu jejího advokáta. Do rukou tohoto advokáta se zmíněný rozsudek dostal až 1. září 1998, takže bylo-li odvolání podáno dne 16.10.1998, bylo tak učiněno včas. V uvedené skutečnosti spatřuje dovolatelka vadu dle ustanovení § 237 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.

Otec ani opatrovník nezletilého se k dovolání matky nevyjádřili.

Při posuzování tohoto dovolání vycházel dovolací soud z ustanovení části 12, hlavy prvé, bodu 17 zák. č. 30/2000 Sb., jímž byl změněn občanský soudní řád (zák. č. 99/1963 Sb.), podle kterého dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným před účinností tohoto zákona nebo po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních právních předpisů, t.j. podle občanského soudního řádu ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 30/2000 Sb.

Dovolání je přípustné podle ustanovení § 238a odst. 1 písm. e/ o.s.ř., protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odvolání odmítnuto.

Dovolatelka se dovolává ustanovení § 237 odst. 1 písm. f/, o.s.ř., tedy že jí jako účastnici řízení byla v průběhu řízení nesprávným postupem soudu odňata možnost jednat před soudem. Dovolatelce lze přisvědčit v závěru, že rozsudek soudu prvního stupně řádně doručen nebyl. Z výpovědi sekretářky advokáta matky paní M. K. (č.l. 118 spisu) vyplynulo, že podpis na doručence není podpisem advokáta matky, a že tedy rozsudek soudu prvního stupně mu nebyl dne 30. září 1998 řádně doručen.

Odnětím možnosti jednat před soudem ve smyslu ustanovení § 237 odst. 1 písm. f/ o.s.ř. se rozumí postup soudu, jímž znemožnil účastníku řízení realizaci procesních práv, která mu občanský soudní řád dává. O vadu, která je z hlediska ustanovení § 237 odst. 1 písm. f/ o.s.ř. významná, se přitom jedná jen tehdy, jestliže šlo o postup nesprávný a jestliže se postup soudu projevil v průběhu řízení a nikoli při rozhodování. O takový případ se v této věci nejedná, takže dovolací důvod podle § 237 odst. 1 písm. f/ o.s.ř. není ve věci dán.

Dovolatelkou vytýkaná vada je podřaditelná pod ustanovení § 241 odst.3 písm.b/ o.s.ř., t.j. že řízení je postiženou jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Jedná se o dovolací důvod, ke kterému soud přihlíží z úřední povinnosti podle § 242 odst. 3 o.s.ř., pokud je dovolání přípustné. Na doručence založené za č.l.83 spisu, je podpis zjevně rozdílný od jiných podpisů JUDr. V. S. např. na plné moci na č.l. 33 spisu, na protokolech o jednání na č.l. 37 a 52, nebo na odvolání na č.l. 84 spisu. Způsob doručování písemností na adresu advokáta matky ve zmíněném řízení vzbuzuje pochybnosti, protože i na doručence za č.l. 54, kterou je ztvrzeno převzetí usnesení o ustanovení znalcem, je podobný podpis jako na doručence sporné.

Z uvedených důvodů nelze rozhodnutí odvolacího soudu, které se opírá o údaje na doručence na č.l. 83 spisu považovat za správné. Proto je dovolací soud zrušil podle ustanovení § 243b/ odst. 1 věty druhé o.s.ř. a věc vrátil odvolacímu soudu podle ustanovení § 243b odst. 2 o.s.ř. V něm bude tento soud postupovat v souladu s ustanovením § 243d/ o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. května 2001

JUDr. František Duchoň,v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru