Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 666/2002Usnesení NS ze dne 22.05.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:30.CDO.666.2002.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 666/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatele M. Š., proti odpůrkyni České správě sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25, o starobní důchod, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 47 Ca 67/98, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. dubna 1999, č.j. Nao 102/99-44, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze usnesením v záhlaví označeným rozhodl, že soudci Městského soudu v Praze Mgr. D. Č., JUDr. E. T., JUDr. M. H. a Mgr. J. T. nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování této právní věci.

Navrhovatel v podaném dovolání vyjadřuje nesouhlas s rozhodnutím Vrchního soudu v Praze. Namítá, že práci Městského soudu v Praze kritizoval a nemá tedy ani šanci, že by u tohoto soudu mohl svá práva hájit.

Při posuzování dovolání vycházel dovolací soud z ustanovení části dvanácté, hlavy první, bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., jímž byl změněn a doplněn občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.), podle něhož dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních právních předpisů, t.j. podle občanského soudního řádu ve znění před novelizací zákonem č. 30/2000 Sb.

Podle ustanovení § 16 odst. 1 o.s.ř. o tom, zda je soudce vyloučen, rozhodne nadřízený soud.

Dovolání je ovšem mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (§ 236 odst. 1 o.s.ř.).

Pojem „nadřízený soud“, je-li použit občanským soudním řádem k určení věcné příslušnosti soudu, vychází z organizačních vztahů uvnitř soustavy soudů, nikoli ze vztahů instančních a s pojmem „odvolací soud“ jej tudíž zaměňovat nelze (srovnej též stanovisko pléna Nejvyššího soudu z 27. června 1996, Plsn 1/96, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 8 ročník 1996 pod č. 48). Rozhoduje-li tedy Městský soud v Praze (krajský soud) o vyloučení soudce obvodního (okresního) soudu, není toto jeho rozhodnutí rozhodnutím odvolacím; vydání takového rozhodnutí ostatně žádné rozhodnutí soudu prvního stupně, jež by bylo lze napadnout odvoláním, nepředchází.

Funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti těmto rozhodnutím občanský soudní řád neupravuje. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení (srovnej též rozhodnutí uveřejněné pod pořadovým č. 112 časopisu Soudní judikatura, ročník I, číslo 14/1997).

Nejvyšší soud proto řízení, které touto vadou trpí, zastavil (§ 104 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. května 2002

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru