Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 638/2002Usnesení NS ze dne 24.04.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:30.CDO.638.2002.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243b odst. 6 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 218 odst. 6 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 506/02


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 638/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce R. K., zastoupeného advokátem, proti žalované Fakultní nemocnici H. K., o uložení povinnosti vydat rozhodnutí o posouzení zdravotního stavu, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 16 C 210/2000, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. června 2001, č.j. 25 Co 292/2001-60, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Hradci Králové usnesením ze dne 19. března 2001, č.j. 16 C 210/2000-51, žalobci přiznal osvobození od soudních poplatků (odst. I. výroku), nepřipustil změnu návrhu, spočívající v jeho rozšíření o zaplacení částky 5,000.000,- Kč (odst. II.), zamítl návrh na zajištění důkazu – rozhodnutí o zdravotním stavu žalobce, vydaného na základě vyšetření provedeného dne 13. 5. 1993 (odst. III.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (odst. IV.).

Krajský soud v Hradci Králové k odvolání žalobce usnesením v záhlaví označeným žalobcovo odvolání proti výrokům I. a II. usnesení soudu prvního stupně odmítl, ve výrocích III. a IV. usnesení soudu prvního stupně potvrdil a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Žalobce v podaném dovolání, jež odůvodňuje § 241a odst. 2 písm. a), b), § 237 odst. 1 písm. c), § 238a odst. 1 písm. b) a § 229 odst. 3, 4 o. s. ř., navrhuje zrušení rozhodnutí soudů obou stupňů s tím, že rozšířený návrh (ve věci ochrany osobnosti) je věcně příslušný projednat Krajský soud v Hradci Králové.

Nejvyšší soud České republiky, který jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) věc projednal bez jednání (§ 243a odst. 1, věta první, o.s.ř.), po zjištění, že dovolání splňuje formální i obsahové náležitosti ve smyslu § 241a odst. 1 o.s.ř. včetně povinného zastoupení dovolatele advokátem (§ 241 o.s.ř.), dospěl k závěru, že včas podané dovolání (§ 240 odst. 1, věta první, o.s.ř.) směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

Přípustnost dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu upravuje občanský soudní řád v § 237, § 238, § 238a a § 239 o. s. ř.

V projednávané věci usnesením odvolacího soudu nebylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně, jež bylo prvým rozhodnutím tohoto druhu, přičemž nejde o rozhodnutí ve věci samé; nepřichází proto v úvahu přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 o. s. ř.

Protože nejde o žalobu o obnovu řízení ani o zamítnutí návrhu na změnu rozhodnutí podle § 235h odst. 1, věta druhá, o. s. ř., není dána přípustnost dovolání podle § 238 o. s. ř.

V souzené věci nejde o konkurs a vyrovnání, o žalobu pro zmatečnost, o návrh na nařízení výkonu rozhodnutí ani jeho zastavení, o udělení příklepu ve výkonu rozhodnutí ani o rozvrh rozdělované podstaty ve výkonu rozhodnutí ani o povinnosti vydražitele uvedeného v § 336m odst. 2 o. s. ř.; není proto dána přípustnost dovolání podle § 238a o. s. ř.

Protože nejde ani o případ, kdy by usnesením odvolacího soudu bylo rozhodnutí soudu prvního stupně zrušeno a řízení zastaveno či v průběhu odvolacího řízení rozhodnuto o tom, kdo je procesním nástupcem účastníka, o zastavení řízení podle § 107 odst. 5 o. s. ř., o vstupu do řízení namísto dosavadního účastníka, o přistoupení dalšího účastníka či o záměně účastníka, ani o případ, kdy by usnesením odvolacího soudu bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení podle § 104 odst. 1 o. s. ř. ani potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, jímž bylo rozhodnuto o tom, kdo je procesním nástupcem účastníka, o zastavení řízení podle § 107 odst. 5 o. s. ř., o vstupu do řízení namísto dosavadního účastníka, o přistoupení dalšího účastníka či o záměně účastníka, ani o usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí návrhu (žaloby), nejde o přípustnost dovolání ani podle § 239 o. s. ř.

Jelikož tedy dovolání žalobce směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž z vyložených důvodů není dovolání přípustné, dovolací soud je odmítl, aniž by se mohl zabývat jeho důvodností (§ 243b odst. 5, 6, část věty za středníkem, § 218 písm. c/ o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a žalované v dovolacím řízení náklady nevznikly (§ 146 odst. 3, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. dubna 2002

JUDr. Karel Podolka,v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru