Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 636/2018Usnesení NS ze dne 27.02.2018

HeslaZastoupení
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.636.2018.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 1183/18
soudce zpravodaj JUDr. Radovan Suchánek


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 636/2018-80

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobce P. B., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody a nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 31 C 66/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2017, č. j. 14 Co 358/2017-63, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) v záhlaví uvedeným usnesením potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne

30. 8. 2017, č. j. 31 C 66/2016-57, kterým bylo odmítnuto žalobcovo podání ze dne 29. 9. 2016 doplněné v podáních ze dne 12. 10. 2016 a 2. 8. 2017.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, při jehož podání nesplňoval podmínku povinného zastoupení.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 20. 10. 2017, č. j. 31 C 66/2016-67, byl žalobce vyzván k odstranění nedostatku povinného zastoupení. Soud zároveň žalobce poučil, že neučiní-li tak do patnácti dnů, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Žalobce na uvedenou výzvu reagoval podáním žádosti o ustanovení advokáta pro dovolací řízení ze dne 6. 11. 2017.

Návrh žalobce byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 11. 12. 2017, č. j. 31 C 66/2016-70, zamítnut. Toto usnesení bylo následně potvrzeno usnesením odvolacího soudu ze dne 16. 1. 2018, č. j. 14 Co 14/2018-75.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II a čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.) dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce jako dovolatel právně zastoupen. Žalobce neprokázal ani netvrdil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení.

Nejvyššímu soudu je známo, že žalobce nebyl opětovně vyzván, aby pro podání dovolání proti napadenému usnesení splnil podmínku dle § 241 o. s. ř., je však nutno konstatovat, že žalobce v téměř shodných sporech byl opakovaně ke splnění této podmínky vyzýván a žalobce tudíž musí být obeznámen s tím, že v dovolacím řízení musí být zastoupen advokátem (k tomu srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 2291/13, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 11. 2017, sp. zn. 30 Cdo 4980/2017, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2017, sp. zn. 30 Cdo 5832/2017). Nejvyšší soud má tak za to, že práva žalobce nebyla ohrožena a poučení o náležitém zastoupení se žalobci opakovaně dostalo.

Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně 27. února 2018

JUDr. Bohumil Dvořák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru