Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 622/2001Usnesení NS ze dne 25.04.2001

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2001:30.CDO.622.2001.1

přidejte vlastní popisek

30 Cdo 622/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl ve věci péče o nezletilé děti M. a M. B., zastoupené Městskou částí P. jako kolizním opatrovníkem, děti MUDr. D. B. a Ing. B. B., o návrhu matky na zvýšení výživného, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp.zn. 16 P 461/94, o dovolání otce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. září 2000, č.j. 14 Co 490/2000-188, takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. září 2000, č.j. 14 Co 490/2000-188, se zrušujea věc se tomuto soudu vrací k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ve výroku označeným odmítl pro opožděnost odvolání otce proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 4.dubna 2000, č.j. 16 P 461/94-176 (29 P a Nc 296/99), jímž bylo zvýšeno výživné stanovené naposledy otci rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 9, č.j. P 461/94-88 dne 4.9.1996 na nezletilého M. na částku 2.600,- Kč měsíčně a na nezletilého M. na částku 2.400,- Kč měsíčně, počínaje dnem 1.4.2000 s tím, že výživné je splatné do každého 15.dne v měsíci předem k rukám matky.

Odvolací soud měl za to, že napadený rozsudek byl otci doručen 26.6.2000 uložením na poště, kde byla zásilka uložena 21.6.2000 (tudíž třetím dnem ode dne doručení ve smyslu § 47 odst.2 o.s.ř.). Protože pak otec podal odvolání osobně do podatelny Obvodního soudu pro Prahu 9 dne 12.7.2000, podal je tedy zjevně opožděně, protože patnáctidenní lhůta uplynula dne 11.7.2000.

Otec v podaném dovolání, jež opírá o ustanovení § 237 odst.1 písm. f) o.s.ř. a odůvodňuje porušením ustanovení §49 odst.1 o.s.ř., že jde o neúčinné doručení, kdy nepočne ani běžet lhůta k podání odvolání; navrhl zrušit napadené usnesení odvolacího soudu a věc mu vrátit k dalšímu řízení. Namítal, že odvolací soud vůbec nepřihlédl ke skutečnosti, že otec dětí na základě plné moci ze dne 1.9.1999 byl zastoupen advokátem, který se i zúčastnil jednání před soudem prvního stupně dne 2.9.1999 a 19.10.1999, tomuto právnímu zástupci byl rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 4. dubna 2000 pak doručen až 23. srpna 2000. Proto postupem soudu byla otci odňata možnost jednat před soudem. Jestliže potom bylo odvolání podáno 12.7.2000 a rozsudek doručen zástupci až 23.8.2000, nelze odvolání v žádném případě považovat za opožděné. Namítal také i náhradní doručení otci dětí, na adresu, kde je jen formálně hlášen, protože již několik let bydlí u své matky J. B.

Matka ve vyjádření k dovolání otce navrhovala zamítnout dovolání s poukazem na to, že dovolání neobsahuje ani návrh, kdo o něm má rozhodnout. Neuznala neúčinné doručení v případě jeho nedoručení zástupci s procesní plnou mocí s poukazem na zásadu hospodárnosti řízení, které nevylučuje jeho doručení i účastníku řízení. Jinak potvrdila, že je zřejmě správné, že otec se na trvalé adrese několik let nezdržuje, i když sám v protokole z 19.9.1999 vypověděl, že se tam zdržuje občas.

Při posuzování dovolání vycházel dovolací soud z ustanovení části dvanácté, hlavy první, bodu 17 zákona č. 30/2000, jímž byl změněn a doplněn občanský soudní řád (zákon č.99/1963 Sb.), podle něhož dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních právních předpisů, t.j. podle občanského soudního řádu ve znění před novelizací zákonem č. 30/2000 Sb.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo odvolání odmítnuto, je podle ustanovení § 238a odst.1 písm. e/ o.s.ř. (před novelizací zákonem č. 30/2000 Sb.) dovolání přípustné.

Místo, den a způsob doručení prokazuje při doručování poštou zásadně doručenka, kterou pošta vrací zpět odesílajícímu soudu.

Podle ustanovení § 49 odst. 1 o.s.ř. (ve znění před novelizací zákonem č.30/2000 Sb.), má-li účastník zástupce s plnou mocí pro celé řízení, doručuje se písemnost, pouze tomuto zástupci. Má-li však účastník osobně v řízení něco vykonat, doručuje se písemnost nejen zástupci, ale i jemu.

Ve smyslu citovaného zákonného ustanovení zástupci s plnou mocí (která stále trvá; nebyla vypovězena ) se písemnost musí doručit.

Z obsahu spisu dovolací soud zjistil, že na základě plné moci ze dne 1.9.1999 (na čl.128 pro celé řízení) je otec nezletilých dětí zastupován advokátem, který se zúčastnil jednání u Obvodního soudu pro Prahu 9 dne 2.9. a 19.10.1999. Tomuto zástupci byl doručen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 4. dubna 2000, č.j. 16 P 461/94-176, teprve dne 23. srpna 2000, proto když zástupce otce podal odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně osobně 12.7.2000, nelze považovat jím podané odvolání za opožděné.

V dané věci proto otázka náhradního doručení rozsudku otci nezletilých děti ani nepřichází v úvahu a je irelevantní při posuzování včasnosti podaného odvolání.

Za tohoto stavu nelze považovat rozhodnutí odvolacího soudu za správné, když nebral v úvahu skutečnost zastupování otce nezl. dětí advokátem, a posuzoval včasnost podaného odvolání jeho advokátem, dřív než mu byl napadený rozsudek doručen, za opožděný. Dovolacímu soudu proto nezbylo než zrušit rozhodnutí odvolacího soudu podle ustanovení § 243b odst. 1 a 5 o.s.ř. a věc vrátit tomuto soudu k dalšímu řízení.

V tomto dalším řízení rozhodne odvolací soud o odvolání otce nezletilých děti i o náhradě nákladů dovolacího řízení.

Právní názor dovolacího soudu je pro odvolací soud závazný (§ 243d odst.1, věta třetí o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. dubna 2001

JUDr. Julie Muránská,v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru