Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 613/2006Usnesení NS ze dne 26.03.2008

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2008:30.CDO.613.2006.1

přidejte vlastní popisek

30 Cdo 613/2006

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce G. F., a. s., zastoupeného advokátem, proti žalované Z. P., zastoupené advokátem, o určení neúčinnosti právních úkonů a poskytnutí náhrady, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 10 C 59/2000, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. ledna 2003, č.j. 19 Co 106/2001-120, takto:

Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 1.200,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud ČR usnesením ze dne 4. února 2004, č.j. 30 Cdo 1063/2003-143, odmítl dovolání žalované (výrok I.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo

na náhradu nákladů dovolacího řízení (výrok II.). Výrok o nákladech řízení byl odůvodněn tím, že žalobci v dovolacím řízení žádné náklady řízení nevznikly

a dovolatelka s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo

(§ 243b odst. 4 věta první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 věty první o.s.ř.).

Nálezem Ústavního soudu ze dne 31.1.2006, sp.zn. II. ÚS 146/04, bylo usnesení Nejvyššího soudu ČR v souladu s § 82 odst. 3 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb. ve výroku II. zrušeno. Ústavní soud poukázal na to, že stěžovatelce vznikly náklady řízení v souvislosti s vyjádřením k dovolání, k němuž využila služeb advokáta, na jejichž náhradu má při splnění podmínek § 142 odst. 1 o.s.ř. zákonný nárok.

Protože dovolání žalované bylo odmítnuto, je žalovaná povinna ve smyslu

§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. nahradit žalobci náklady, které v dovolacím řízení vynaložil k účelnému uplatňování práva.

Žalobce vynaložil v dovolacím řízení náklady na zastoupení advokátem. Vzhledem k tomu, že dovolací řízení v této věci bylo zahájeno (dovolání bylo podáno) po 1.1.2001, řídí se rozhodování o odměně za zastupování advokátem právními předpisy účinnými ode dne 1.1.2001 (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, body 1.

a 10. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb ., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), tj. vyhláškou č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů

a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. Z této vyhlášky (srov. její ustanovení § 8 písm. a/, § 10 odst. 3, § 14 ost. 1, § 15 a § 18 odst. 1) vyplývá,

že advokátu zastupujícímu v dané věci žalobce náleží odměna ve výši 1.125,- Kč

za jeden úkon právní služby – vyjádření k dovolání a paušální částka náhrad za jeden úkon právní služby ve výši 75,- Kč (srov. § 13 odst. 3, § 11 odst. 1 písm. d/ vyhlášky

č. 177/1996 sb., ve znění vyhlášek č. 235/1997 sb. a č. 484/2000 Sb.). Celkovou částku 1.200,- Kč je žalovaná povinna zaplatit v zákonné lhůtě (§ 160 odst. 1 o.s.ř.) k rukám advokáta, který žalobce v dovolacím řízení zastupoval (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. března 2008

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru