Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 61/2020Usnesení NS ze dne 31.01.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.61.2020.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 61/2020-66

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Davidem Vláčilem v právní věci žalobce F. F., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Okresnímu soudu v Karviné, se sídlem v Karviné, park Bedřicha Smetany 176/5, o nejasném podání, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 20 Nc 5111/2018, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 10. 2019, č. j. 11 Co 196/2019-53, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací napadeným usnesením potvrdil usnesení Okresního sudu v Karviné, jako soudu prvního stupně, ze dne 20. 1. 2019, č. j. 20 Nc 5111/2018-20, pokud jím uvedený soud odmítl pro neprojednatelnost žalobu, zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů a rozhodl o náhradě nákladů řízení mezi účastníky navzájem.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání.

Nejvyšší soud usnesením ze dne14. 1. 2020, č. j. 30 Cdo 61/2020-58, žalobce vyzval k zaplacení soudního poplatku za podané dovolání a zároveň jej poučil, že nezaplatí-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě, dovolací řízení bude zastaveno. Na uvedenou výzvu žalobce reagoval podáním, v němž žádal o ustanovení zástupce z řad advokátů a připomenul, že podle jeho názoru je jím uplatněný nárok osvobozen od soudních poplatků.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podáním dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v nyní účinném znění], avšak žalobce přes poučení soudu o důsledcích své nečinnosti soudní poplatek neuhradil. Není přiléhavý názor žalobce, že dovolací řízení ve věcech upravených zákonem č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, není předmětem soudního poplatku (k tomu srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2019, sp. zn. I. ÚS 675/19).

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích zastavil.

Nejvyšší soud nepřihlédl k žádosti žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. O jeho obsahově obdobné žádosti již bylo rozhodnuto usnesením soudu prvního stupně ze dne 2. 5. 2019, č. j. 20 Nc 5111/2018-30, které bylo jako správné potvrzeno usnesením odvolacího soudu ze dne 14. 6. 2019, č. j. 11 Co 196/2019-37. Uvedená rozhodnutí nabyla právní moci dne 4. 7. 2019 a dovolatelem opakovaně předestřená žádost jimi byla závazně vyřešena (§ 159a odst. 3 a 4 ve spojení s § 167 odst. 2 o. s. ř.).

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. 1. 2020

JUDr. David Vláčil

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru