Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 5868/2016Usnesení NS ze dne 15.02.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.5868.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 5868/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a Mgr. Víta Bičáka, ve věci posuzovaného M. M., zastoupeného opatrovníkem pro řízení JUDr. Jaroslavou Langovou, advokátkou se sídlem v Českých Budějovicích, Dr. Stejskala 12, dále zastoupeného opatrovníkem Statutárním městem České Budějovice, se sídlem v Českých Budějovicích náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, za účasti Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích, se sídlem v Českých Budějovicích, Goethova 1949/2, a matky posuzovaného M. M., o návrhu Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích na posouzení svéprávnosti jmenovaného a ve věci opatrovnictví, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 11 Nc 2974/2015, o dovolání posuzovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. srpna 2016, č. j. 8 Co 1295/2016-132, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Okresní soud v Českých Budějovicích (dále také „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 15. dubna 2016, č. j. 11 Nc 2974/2015-104, výrokem I. omezil posuzovaného ve svéprávnosti, výrokem II. určil opatrovníkem posuzovaného Statutární město České Budějovice, výrokem III. upravil práva a povinnosti opatrovníka, výrokem IV. rozhodl o odměně opatrovníka pro řízení a konečně rozhodl o náhradě nákladů řízení státu a účastníků.

K odvolání posuzovaného Krajský soud v Českých Budějovicích (dále také „odvolací soud“) usnesením ze dne 23. srpna 2016, č. j. 8 Co 1295/2016-132, rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích II., III. a IV. potvrdil a ve zbytku jej změnil a rozhodl o náhradě nákladů řízení státu a účastníků.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal posuzovaný M. M. vlastnoručně sepsané dovolání.

Usnesením ze dne 19. října 2016, č. j. 11 Nc 2974/2015-153, soud prvního stupně vyzval posuzovaného k opravě a doplnění podaného dovolání s tím, že musí být sepsáno advokátem. Dovolatele současně poučil, že v opačném případě Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo doručeno dovolateli dne 7. listopadu 2016. Do dnešního dne však dovolatel nedostatek podmínky řízení neodstranil.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věta první o.s.ř., může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Požadavek povinného zastoupení platí jen pro podání dovolání, přičemž však tuto část dovolacího řízení je třeba chápat v širším smyslu tak, že zahrnuje nejen podání dovolání samotného, ale vztahuje se i k podání, kterým se dovolání doplňuje nebo omezuje, nebo podání, kterým se disponuje rozsahem dovolání, jeho důvody nebo dovolacím návrhem. Pokud dovolatel podá dovolání sám, je nezbytné ke splnění požadavku nuceného zastoupení vyplývajícího ze zmíněného ustanovení, aby jeho zástupce učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním nebo aby alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil soudu, že se s dovolatelem učiněným podáním ztotožňuje. Nestane-li se tak, není požadavku povinného zastoupení vyhověno (obdobně srovnej JUDr. Jaroslav Bureš, JUDr. Ljubomír Drápal, JUDr. Zdeněk Krčmář, JUDr. Michal Mazanec, Občanský soudní řád, Komentář, 6. vydání, Praha 2003, II. díl, str. 1064 až 1065).

V předmětné věci byl M. M., omezenému ve svéprávnosti, ustanoven usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2015, č.j. 11 Nc 2974/2015-54, opatrovník pro řízení JUDr. Jaroslava Langová, advokátka se sídlem v Českých Budějovicích, Dr. Stejskala 12. Takto ustanovený opatrovník pak vystupuje v řízení před soudem prvního stupně, v odvolacím a v dovolacím řízení (viz ustanovení § 29 odst. 4 o.s.ř.).

Z výše uvedeného plyne, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř., neboť ustanovený opatrovník z řad advokátů ve stanovené lhůtě podle o.s.ř. nenahradil ani nedoplnil původní dovolání Miloše Mottla, ani se s tímto dovoláním výslovně neztotožnil. Dovolací soud proto řízení o tomto dovolání zastavil pro nesplnění uvedené zvláštní podmínky dovolacího řízení (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. února 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru