Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 5706/2016Usnesení NS ze dne 17.05.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.5706.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 5706/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci žalobce Z. Š., proti žalovanému JUDr. T. B., o ochranu osobnosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 41 C 287//2013, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. srpna 2016, č. j. 16 Co 310/2016-98, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Městský soud v Praze (dále též „odvolací soud“) usnesením ze dne 9. srpna 2016, č. j. 16 Co 310/2016-98, potvrdil podle ustanovení § 219 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 (dále též „soud prvního stupně“) ze dne 26. listopadu 2015, č. j. 41 C 287//2013-78, kterým soud prvního stupně odmítl žalobu ze dne 4. 7. 2013 podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Současně odvolací soud rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti potvrzujícímu rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce vlastnoručně sepsané dovolání.

Usnesením ze dne 3. listopadu 2016, sp. zn. 41 C 287/2013-103, soud prvního stupně vyzval žalobce, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolil pro dovolací řízení jako zástupce advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s poučením, že v opačném případě Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo doručeno žalobci dne 8. listopadu 2016, avšak uvedený nedostatek povinného zastoupení nebyl dovolatelem do současné doby odstraněn.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. května 20017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru