Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 5667/2016Usnesení NS ze dne 20.12.2016

HeslaZastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.5667.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 5667/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení částky 500 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 31 C 488/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 4. 2015, č. j. 58 Co 124/2015-11, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) v záhlaví uvedeným usnesením potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 3. 3. 2015, č. j. 31 C 488/2014-5, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o ustanovení zástupce pro řízení o obnovu řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, při jehož podání nebyl zastoupen advokátem.

Žalobce současně s podáním dovolání navrhl, aby mu byl bezplatně ustanoven advokát pro podání dovolání. Návrh žalobce byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 24. 8. 2015, č. j. 31 C 488/2014-14 zamítnut. Toto usnesení bylo následně potvrzeno usnesením odvolacího soudu ze dne 26. 10. 2015, č. j. 58 Co 354/2015-18, proti kterému podal žalobce včasné dovolání, a to opět bez toho, že by splnil podmínku povinného zastoupení.

Soud prvního stupně vyzval žalobce usnesením ze dne 1. 2. 2016, č. j. 31 488/2014-22, aby odstranil nedostatek povinného zastoupení ve lhůtě tří dnů. Žalobce nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl poučen, že dovolací soud v případě neodstranění vytknuté vady dovolací řízení zastaví. Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 19. 8. 2016, č. j. 30 Cdo 830/2016-25, bylo toto dovolací řízení zastaveno, neboť dovolací soud dospěl k závěru, že nejsou splněny předpoklady pro to, aby byl žalobci ustanoven zástupce pro dovolací řízení.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II a čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.) dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce jako dovolatel právně zastoupen. Žalobce neprokázal ani netvrdil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení.

Ačkoli se žalobci po výše uvedeném rozhodnutí Nejvyššího soudu nedostalo opětovného poučení o podmínkách § 241 o. s. ř., dospěl dovolací soud k závěru, že žalobcova práva nebyla ohrožena, jelikož mu takové poučení bylo dáno již usnesením soudu prvního stupně ze dne 1. 2. 2016, č. j. 31 488/2014-22. Je nutno konstatovat, že z rozhodovací činnosti je dovolacímu soudu známo, že v téměř shodných sporech byl žalobce opakovaně ke splnění této podmínky vyzýván a žalobci je tudíž bezpochyby známo, že v dovolacím řízení musí být zastoupen advokátem (k tomu srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 2291/13, in http:/nalus.usoud.cz, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2014, sp. zn. 30 Cdo 3052/2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3716/2015).

Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2, části věty před středníkem, a § 104 odst. 2, věty třetí o. s. ř., a řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není třeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 20. prosince 2016

JUDr. Bohumil Dvořák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru