Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 5433/2016Usnesení NS ze dne 19.04.2017

HeslaZastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.5433.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 5433/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a Mgr. Víta Bičáka ve věci posuzované B. S., zastoupené opatrovnicí L. T., za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, pobočky ve Zlíně, o omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníka, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 40 Nc 2403/2014, o dovolání posuzované proti rozsudku Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ze dne 23. května 2016, č. j. 58 Co 58/2016-95, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Okresní soud ve Zlíně (dále také „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 25. listopadu 2015, č.j. 40 Nc 2403/2014-68, omezil posuzovanou B. S. ve svéprávnosti způsobem upřesněným ve výroku I., ve výroku II. určil posuzované opatrovníkem L. T., dceru posuzované, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Brně – pobočka ve Zlíně (dále také „odvolací soud“) rozsudkem ze dne 23. května 2016, č.j. 58 Co 58/2016-95, k odvolání posuzované rozsudek soudu prvního stupně změnil ve vymezení oblastí, ve kterých je posuzovaná omezena ve svéprávnosti, potvrdil ustanovení opatrovnice posuzované a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud shledal, že soud prvního stupně učinil správná skutková zjištění a dospěl ke správným právním závěrům, pouze s ohledem na neurčitost omezení posuzované v nakládání s finančními prostředky toto omezení upřesnil.

Rozsudek krajského soudu byl posuzované doručen dne 24. června 2016, přičemž právní moci nabyl téhož dne.

Posuzovaná podala dne 2. července 2016 včasné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, které bylo doplněno podáními ze dnů 6. prosince 2016 a 13. ledna 2017. Ve svém podání ze dne 6. prosince 2016 vznesla posuzovaná též námitku podjatosti vůči „rozhodujícím soudcům“.

K dovolání nebylo podáno vyjádření.

Usnesením ze dne 9. března 2017, č.j. 32 Nd 448/2016-117, Nejvyšší soud rozhodl, že soudci JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Pavel Vrcha a Mgr. Vít Bičák nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci.

Usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 25. srpna 2016, č. j. 40 Nc 2403/2014-110, soud prvního stupně vyzval posuzovanou a její opatrovnici, aby si pro sepsání dovolání posuzovaná zvolila zástupce z řad advokátů a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, dále poučil posuzovanou o následcích nesplnění této výzvy a o tom, které náležitosti by měly být v dovolání dále upřesněny. Tyto nedostatky nebyly ale ve stanovené lhůtě odstraněny.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu – dále jen „o.s.ř.“) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.

Podle ustanovení § 241 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (který však může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy), jestliže sám nemá právnické vzdělání; je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná za ni osoba uvedená v § 21 nebo § 21a anebo v § 21b o.s.ř., pokud má právnické vzdělání. Nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo § 21a, v § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání. V tomto případě se jedná o úpravu tzv. povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení, které je chápáno jako zvláštní podmínka dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze sice odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí ve věci samé. Nedostatek v zastoupení dovolatele musí být proto řešen postupem podle ustanovení § 241b odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 104 odst. 2 téhož zákona.

Požadavek povinného zastoupení platí jen pro podání dovolání, přičemž však tuto část dovolacího řízení je třeba chápat v širším smyslu tak, že zahrnuje nejen podání dovolání samotného, ale vztahuje se i k podání, kterým se dovolání doplňuje nebo omezuje, nebo podání, kterým se disponuje rozsahem dovolání, jeho důvody nebo dovolacím návrhem. Pokud dovolatel podá dovolání sám, je nezbytné ke splnění požadavku nuceného zastoupení vyplývajícího ze zmíněného ustanovení, aby jeho zástupce učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním nebo aby alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil soudu, že se s dovolatelem učiněným podáním ztotožňuje. Nestane-li se tak, není požadavku povinného zastoupení vyhověno (obdobně srovnej JUDr. Jaroslav Bureš, JUDr. Ljubomír Drápal, JUDr. Zdeněk Krčmář, JUDr. Michal Mazanec, Občanský soudní řád, Komentář, 6. vydání, Praha 2003, II. díl, str. 1064 až 1065).

Požadavek ustanovení opatrovníka osobě v řízení o její svéprávnosti vyplývá jak z ustanovení § 37 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, tak z ustanovení § 29 občanského soudního řádu. Podle současné úpravy nicméně takový opatrovník nemusí být nutně advokátem a může jím být také osoba blízká bez právního vzdělání, pokud se svým ustanovením souhlasí a splňuje další požadavky kladené zákonem na osobu opatrovníka. Na základě přání posuzované i souhlasu opatrovnice tak posuzované byla usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 7. května 2015, č.j. 40 Nc 2403/2014-36, určena opatrovnicí L. T.

Dovolatelka není v tomto řízení zastoupena advokátem a dovolání nebylo sepsáno advokátem, jak požaduje § 241 odst. 1 věta první a odst. 4 o.s.ř. Usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 25. srpna 2016, č. j. 40 Nc 2403/2014-110, byly posuzovaná i její opatrovnice vyzvány, aby si pro podání dovolání v této věci zvolily zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podaly řádné dovolání. Současně jim bylo dáno poučení, že neučiní-li tak do 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo opatrovnici posuzované doručeno dne 31. srpna 2016 a posuzované dne 29. srpna 2016.

Dovolatelka výše uvedené výzvě soudu ve stanovené lhůtě nevyhověla a nedostatek podmínky řízení spočívající v povinném zastoupení advokátem neodstranila. Z uvedeného důvodu dovolací soud dovolací řízení zastavil podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není odůvodněn ve smyslu ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. dubna 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru