Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 540/2017Usnesení NS ze dne 16.02.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.540.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 540/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci žalobce P. Č., proti žalované JUDr. J. B., advokátce se sídlem v Táboře, Roháčova 2614, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 11 C 73/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. března 2013, č. j. 1 Co 244/2012-72, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Vrchní soud v Praze (dále též „odvolací soud“) usnesením ze dne 14. března 2013, č. j. 1 Co 244/2012-72, potvrdil usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále též „soud prvního stupně“) ze dne 2. července 2012, č. j. 11 C 73/2011-52, kterým soud prvního stupně zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku ze žaloby v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Současně odvolací soud rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Přípisem ze dne 13. dubna 2013 požádal žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení a dne 21. května 2013 podal proti rozhodnutí odvolacího soudu vlastnoručně sepsané dovolání.

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 2. května 2013, č. j. 11 C 73/2011-88, zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce pro dovolací řízení, neboť žalobce relevantním způsobem nedoložil své majetkové poměry a znemožnil tak soudu učinit závěr o naplnění podmínek pro jeho osvobození od placení soudních poplatků a tím i pro ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. K odvolání žalobce Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 17. března 2014, č. j. 1 Co 293/2013-98, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Poté soud prvního stupně vyzval žalobce, aby si pro podání dovolání ve věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení podal jeho prostřednictvím řádné dovolání. Usnesení bylo odvolateli doručeno 26. května 2014, avšak žalobce do dnešního dne podmínku dovolacího řízení nesplnil.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného do 31. prosince 2013.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně, dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16 února 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru