Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 5369/2014Usnesení NS ze dne 21.01.2015

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.5369.2014.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 5369/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem ve věci P. V., omezeného ve svéprávnosti, zastoupeného opatrovníkem Městem Sokolov, o schválení právního jednání, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 14 P 209/2000, o dovolání P. V. proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 9. července 2014, č.j. 12 Co 246/2014-269, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 9. července 2014, č.j. 12 Co 246/2014-269, výrokem I. potvrdil podle § 219 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) rozsudek Okresního soud v Sokolově ze dne 9. června 2014, č.j. 14 P 209/2000-257, ve znění: Schvaluje se právní jednání opatrovníka města Sokolov, kterým za nesvéprávného P. V., učinil návrh na uzavření nájemní smlouvy bytové jednotky č. 1959/2, v budově č.p. 1959, postavené na pozemku parc. č. 2846/45 a spoluvlastnických podílů na společných částech domu 1959 a pozemku parc. č. 2846/46 o velikosti 400/16211, vše v katastrálním území obci a okrese S. ze dne 1. 1. 2014 vůči nájemci L. U. Výroky II. a III. rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal P. V. dne 22. srpna 2014 dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem.

Okresní soud v Sokolově poté vyzval usnesením ze dne 11. listopadu 2014, č.j. 14 P 209/2000-293, dovolatele, aby si v této věci zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s poučením o tom, že nebude-li ve stanovené lhůtě výzvě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Usnesení bylo dovolateli a jeho opatrovníkovi doručeno dne 14. listopadu 2014, avšak výše uvedený nedostatek nebyl do současné doby odstraněn.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. ledna 2015

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru