Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 5351/2016Usnesení NS ze dne 19.01.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.5351.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 712/17
soudce zpravodaj JUDr. Tomáš Lichovník


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 5351/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M, v právní věci žalobce P. B., proti žalovaným 1) JUDr. I. Š., místem pracoviště v Pardubicích, Na Třísle 118, a 2) npor. Mgr. J. K., pracovníkovi Krajského ředitelství Pardubického kraje, pracoviště v Pardubicích, Na Spravedlnosti 2516, o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkové újmy, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 5 C 8/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 29. října 2015, č. j. 22 Co 420/2015-43, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích (dále též „odvolací soud“) usnesením ze dne 29. října 2015, č.j. 22 Co 420/2015-43, potvrdil usnesení Okresního soudu v Pardubicích (dále též „soud prvního stupně“) ze dne 21. září 2015, č.j. 5 C 8/2015-37, kterým soud prvního stupně nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků.

Žalobce podal vlastnoručně sepsané dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu a požádal opětovně o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů.

Okresní soud v Pardubicích poté usnesením ze dne 14. ledna 2016, č.j. 5 C 8/2015-57, výrokem I. ustanovil žalobci pro dovolací řízení opatrovníka JUDr. Evžena Zachariáše, advokáta se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793 a výrokem II. vyzval žalobce, aby prostřednictvím ustanoveného opatrovníka podal řádné dovolání proti usnesení Krajského soudu – pobočka v Pardubicích ze dne 29. 10. 2015, č.j. 22 Co 420/2015-43, s tím, že pokud tuto podmínku nesplní, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. K odvolání žalobce Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 18. února 2016, č.j. 22 Co 79/2016-62, usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se žalobci opatrovník pro dovolací řízení neustanovuje.

Proti posledně uvedenému usnesení odvolacího soudu podal žalobce opět vlastnoručně sepsané dovolání, ve kterém znovu žádá o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 30. srpna 2016, č. j. 18 Co 303/2016-81, potvrdil usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 30. května 2016, č.j. 5 C 8/2015-75, kterým soud prvního stupně zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Dospěl k závěru, že žalobce nesplňuje s ohledem na jeho zjištěné majetkové poměry předpoklady pro osvobození od soudních poplatků a tedy současně i pro ustanovení zástupce. Navíc žalobce uplatňuje zřejmě bezúspěšně právo, když v této věci zjevně obchází postup stanovený zákonem č.82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (viz např. usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 6. 2006, sp. zn. I. ÚS 511/06).

Poté k dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 30. srpna 2016, č. j. 18 Co 303/2016-81, Nejvyšší soud sám zhodnotil, zda jsou eventuelně splněny podmínky pro ustanovení zástupce pro dovolací řízení žalobci se závěrem, že nejsou splněny předpoklady ustanovit dovolateli zástupce z řad advokátů pro řízení o dovolání. Protože žalobce ani za této situace neodstranil nedostatek povinného zastoupení, ač k tomu byl dovolacím soudem vyzván, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Při projednání dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 29. října 2015, č. j. 22 Co 420/2015-43, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 29. října 2015, č. j. 22 Co 420/2015-43, zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. ledna 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru