Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 5321/2017Usnesení NS ze dne 14.11.2017

HeslaZastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.5321.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.

§ 237 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 5321/2017-203

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky pověřeným členem senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobce J. B., proti žalované České republice – Ministerstvu pro místní rozvoj, se sídlem v Praze 1, Staroměstské nám. 932/6, o zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 26 C 3/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 10. 2016, č. j. 14 Co 389/2016-172, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 29. 8. 2016, č. j. 26 C 3/2015-155, se zastavuje.

II. Řízení o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 10. 2016, č. j. 14 Co 389/2016-172, se zastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) v záhlaví uvedeným usnesením potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 29. 8. 2016, č. j. 26 C 3/2015-155, kterým nebylo žalobci přiznáno osvobození od soudních poplatků (výrok I soudu prvního stupně) a byla zamítnuta žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení (výrok II soudu prvního stupně). Odvolací soud potvrdil jako věcně správný závěr soudu prvního stupně, že žalobce ani přes výzvu soudu nedoložil věrohodným způsobem své osobní a majetkové poměry, proto jeho žádosti nelze vyhovět.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, a zároveň požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 27. 9. 2017, č. j. 26 C 3/2015-200, vyzval žalobce, aby odstranil nedostatek povinného zastoupení ve lhůtě 15 dnů, a současně jej poučil, že dovolací soud v případě neodstranění nedostatku podmínky řízení dovolací řízení zastaví. Žalobce ve lhůtě stanovené ve výzvě uvedenou podmínku nesplnil, když na zaslanou výzvu nijak nereagoval.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. čl. II bod 2 a VII zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

V posuzované věci žalobce dovoláním napadá nejen rozhodnutí odvolacího soudu, ale výslovně též rozhodnutí soudu prvního stupně, které v dovolacím řízení přezkoumávat nelze (srov. § 236 odst. 1 o. s. ř., podle kterého lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští, a § 201 o. s. ř., podle něhož je opravným prostředkem proti rozhodnutí soudu prvního stupně odvolání, pokud to zákon nevylučuje). Jelikož funkční příslušnost soudu k projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně není dána a nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, který brání tomu, aby dovolací soud mohl pokračovat v řízení o podaném dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243b a § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod č. 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že by žalobce byl jako dovolatel právně zastoupen. Žalobce neprokázal ani netvrdil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2, části věty před středníkem, a § 104 odst. 2, věty třetí o. s. ř., a řízení zastavil.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně 14. listopadu 2017

JUDr. Bohumil Dvořák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru