Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 5268/2016Usnesení NS ze dne 12.01.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.5268.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 717/17 ze dne 14.03.2017 (odmítnuto)
soudce zpravodaj doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 5268/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci žalobce P. B., proti žalované S. J., o náhradu škody, zadostiučinění, vzniklou psychickou, zdravotní a majetkovou újmu, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 11 C 24/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ze dne 30. června 2015, č. j. 23 Co 276/2015-96, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Okresní soud v Pardubicích (dále též „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 23. března 2015, č.j. 11 C 24/2014-85, nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků. Soud dospěl k závěru, že situace žalobce není natolik tíživá, že by splňoval předpoklady pro plné osvobození od soudních poplatků. K odvolání žalobce Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích (dále též „odvolací soud“) usnesením ze dne 30. června 2015, č. j. 23 Co 276/2015-96, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Žalobce podal dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu. Při podání dovolání nebyl zastoupen advokátem, ani nedoložil, že by sám měl právnické vzdělání a požádal opětovně o osvobození od soudních poplatků.

Okresní soud v Pardubicích usnesením ze dne 2. listopadu 2015, č.j. 11 C 24/2014-112, výrokem I. nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení, výrokem II. zamítl žádost žalobce o přidělení zástupce z řad advokátů a výrokem III. ustanovil opatrovníkem žalobce pro dovolací řízení JUDr. Bc. Karla Rohra, advokáta se sídlem v Pardubicích, Borová 537.

K odvolání žalobce Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 29. února 2016, č. j. 18 Co 35/2016-135, výrokem I. potvrdil usnesení soudu prvního stupně ve výrocích I. a II., výrokem II. změnil výrok III. usnesení soudu prvního stupně tak, že žalobci se opatrovník pro dovolací řízení neustanovuje. Odvolací soud důvodně vyšel ze zjištění, že u žalobce nedošlo k žádné podstatné změně pro (případné) odlišné posouzení žádosti o osvobození od soudních poplatků, což je i podmínkou pro ustanovení zástupce z řad advokátů. Soud dospěl k závěru, že z potvrzení ošetřujícího lékaře sice vyplývá, že žalobce není schopen osobně se účastnit soudních jednání, ale ze zprávy se nepodává, že by žalobce nebyl schopen účastnit se soudních řízení formou písemných podání. Pro ustanovení opatrovníka pro dovolací řízení, v němž soud přezkoumá v neveřejném jednání bez přítomnosti účastníků rozhodnutí odvolacího soudu o návrhu žalobce na osvobození od soudních poplatků, tak nejsou dány předpoklady podle § 29 odst. 3 o.s.ř. S ustanovením konkrétního opatrovníka pro dovolací řízení nesouhlasil ani sám žalobce a z dalšího obsahu spisu plyne, že i ustanovený opatrovník požádal o zproštění z funkce opatrovníka pro vyjádření nedůvěry žalobcem.

Žalobce podal opět vlastnoručně sepsané dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu ze dne 29. února 2016, č.j. 18 Co 35/2016-135, a požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 31. května 2016, č. j. 11 C 24/2014-143, dovolatele vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Žalobce však uvedený nedostatek kvalifikovaného zastoupení do současné doby neodstranil. Na výzvu pouze reagoval další žádostí o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Nejvyšší soud po té k dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ze dne 29. února 2016, č. j. 18 Co 35/2016-135, sám zhodnotil, zda jsou eventuelně splněny předpoklady pro to, aby byl žalobci ustanoven zástupce pro dovolací řízení, se závěrem, že tomu tak není. Dovolací soud vyšel ze skutkových zjištění odvolacího soudu, že u žalobce nedošlo k žádné podstatné změně pro (případné) odlišné posouzení žádosti o osvobození od soudních poplatků, což je i podmínkou pro přiznání zástupce z řad advokátů. Stejně tak dospěl k závěru, že nejsou splněny předpoklady pro ustanovení opatrovníka žalobci podle § 29 odst. 3 o.s.ř., přičemž s jeho ustanovením nesouhlasil ani sám žalobce i ustanovený opatrovník. Protože žalobce ani za této situace neodstranil nedostatek povinného zastoupení, ač k tomu byl dovolacím soudem vyzván, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Při projednání dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 30. června 2015, č. j. 23 Co 276/2015-96, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ze dne 30. června 2015, č. j. 23 Co 276/2015-96, zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. ledna 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru