Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 5257/2017Usnesení NS ze dne 14.11.2017

HeslaOdpovědnost státu za škodu
Dovolání
Zastavení řízení
Zastoupení
Vady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.5257.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 a 2 písm. a) o. s. ř. ve znění od 01.01.2014 do 29.09.2017

§ 241b odst. 2 a 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014 do 29.09.2017

§ 104 odst. 2 ...

více

přidejte vlastní popisek

30 Cdo 5257/2017-66

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem ve věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o náhradu škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 28 C 148/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 11. 2016, č. j. 58 Co 394/2016-45, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným usnesením potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 jako soudu prvního stupně ze dne 11. 8. 2016, č. j. 28 C 148/2015-39, kterým žalobci nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků (výrok I) a byla zamítnuta jeho žádost na ustanovení zástupce z řad advokátů (výrok II).

Proti výše uvedenému usnesení soudu prvního stupně (č. j. 28 C 148/2015-39) ve spojení s usnesením soudu odvolacího (č. j. 58 Co 394/2016-45) podal žalobce dovolání ze dne 21. 12. 2016 (č. l. 47), které bylo Nejvyššímu soudu předloženo k rozhodnutí a které je předmětem tohoto dovolacího řízení. Při podání dovolání žalobce nebyl zastoupen advokátem a ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 13. 1. 2017, č. j. 28 C 148/2015-50, které bylo žalobci doručeno dne 27. 1. 2017, vyzval žalobce, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta, předložil soudu plnou moc pro zvoleného advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti usnesení odvolacího soudu č. j. 58 Co 394/2016-45, a současně žalobce poučil, že nebude-li do 20 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Žalobce na výše uvedenou výzvu reagoval podáním ze dne 28. 1. 2017 (č. l. 51), ve kterém požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení byl zamítnut (srov. usnesení soudu prvního stupně ze dne 3. 3. 2017, č. j. 28 C 148/2015-52, a usnesení odvolacího soudu ze dne 22. 6. 2017, č. j. 58 Co 201/2017-60). Uvedené usnesení odvolacího soudu nabylo právní moci dne 19. 7. 2017.

Usnesením ze dne 25. 8. 2017, č. j. 28 C 148/2015-61, které bylo žalobci doručeno dne 29. 8. 2017, byl žalobce soudem prvního stupně opět vyzván ke zvolení si zástupce pro podání dovolání, předložení plné moci pro jím zvoleného advokáta a k podání řádného dovolání proti usnesení odvolacího soudu č. j. 58 Co 394/2016-45. Současně byl žalobce poučen, že nebude-li do 20 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Na výše uvedenou výzvu žalobce reagoval podáním ze dne 31. 8. 2017 (č. l. 62), ve kterém opět požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Žalobce při podání dovolání ze dne 21. 12. 2016 (č. l. 47) proti napadenému usnesení odvolacího soudu (č. j. 58 Co 394/2016-45) nebyl zastoupen advokátem nebo notářem a neprokázal ani, že je osobou s právnickým vzděláním. Žalobce před uplynutím dovolací lhůty požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení (č. l. 51). Dvouměsíční lhůta ke splnění podmínky uvedené v § 241 o. s. ř. tedy žalobci začala znovu běžet až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto (srov. § 241b odst. 3 o. s. ř.). O žádosti žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení bylo rozhodnuto usnesením odvolacího soudu č. j. 58 Co 201/2017-60, které bylo žalobci doručeno dne 19. 7. 2017, a které téhož dne nabylo právní moci. Žalobce ve dvouměsíční lhůtě od právní moci tohoto usnesení (poslední den lhůty 19. 9. 2017), a ostatně ani později, nesplnil podmínku stanovenou v § 241 o. s. ř., a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto rozhodnutím, kterým se řízení končí (§ 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně 14. listopadu 2017

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru