Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 5144/2016Usnesení NS ze dne 28.02.2017

HeslaOdpovědnost státu za škodu
Vady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.5144.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014

§ 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 5144/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Františka Ištvánka v právní věci žalobkyně Mgr. D. K., zastoupené Mgr. Luborem Tichým, advokátem, se sídlem v Praze 1, Štěpánská 640/45, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 19 C 139/2015, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2016, č. j. 69 Co 86/2016-69, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Předmětem řízení je nárok žalobkyně na náhradu škody, která jí měla vzniknout nesprávným úředním postupem v řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 39 Cm 139/2015. Žalobkyně dále podala žádost o ustanovení zástupce pro řízení a o osvobození od soudních poplatků.

Napadeným usnesením odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně, který rozhodl, že žalobkyni se nepřiznává osvobození od soudních poplatků za dovolání a žádost o ustanovení zástupce pro řízení podání dovolání se zamítá.

Usnesení odvolacího soudu bylo žalobkyni doručeno do vlastních rukou dne 8. 7. 2016.

Rozsudek odvolacího soudu v celém rozsahu napadla sama žalobkyně, nezastoupená advokátem, včasným dovoláním.

Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 1. 8. 2016, č. j. 19 C 139/2015-86, které bylo žalobkyni doručeno 19. 8. 2016, vyzval žalobkyni, aby si zvolila pro podání dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2016, č. j. 69 Co 86/2016-69, zástupcem advokáta a aby tento jí zvolený zástupce (advokát) ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení nahradil nebo doplnil žalobkyní podané dovolání ze dne 27. 7. 2016 vlastním podáním. Soud dále poučil žalobkyni, že nebude-li v poskytnuté lhůtě splněna procesní povinnost uložená ve výroku tohoto usnesení, tj. nebude-li předložena nadepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastaví.

Právní zastoupení žalobkyně advokátem bylo soudu doloženo dne 31. 8. 2016, a to plnou mocí z téhož dne.

Doplnění dovolání sepsané advokátem bylo doručeno do datové schránky soudu dne 14. 9. 2016, tedy po uplynutí zákonné lhůty (§ 241b odst. 3 o. s. ř.).

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, a dovolání pro vady odmítl.

Podle § 240 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni (odstavec 1 věta první). Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout (odstavec 2 věta první).

Podle § 241 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (odstavec 1 věta první). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeno v odstavci 2 písm. a) advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 4).

Podle § 241a odst. 5 o. s. ř. k obsahu podání, v němž dovolatel uvedl, v jakém rozsahu napadá rozhodnutí odvolacího soudu, nebo v němž vymezil důvody dovolání, aniž by byla splněna podmínka stanovená v § 241, se nepřihlíží.

Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v v § 241 o. s. ř., běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke plnění této podmínky; požádal-li dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce, běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Žalobkyně podané dovolání sepsala sama. Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. však dovolání musí být sepsáno advokátem a ve smyslu § 241a odst. 5 o. s. ř. nelze přihlížet k tomu, co o náležitostech dovolání (co do rozsahu napadeného rozhodnutí a vymezení dovolacího důvodu) uvedl sám dovolatel. Žalobkyně si dodatečně, a to ještě v zákonné lhůtě pro podání dovolání (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), zvolila pro dovolací řízení zástupce z řad advokátů. Pokud však tento zástupce z řad advokátů žalobkyní sepsané dovolání po dobu trvání lhůty k dovolání nedoplnil o předepsané náležitosti, stala se původně odstranitelná vada vadou neodstranitelnou.

Protože k obsahu podání samotné dovolatelky nelze podle § 241a odst. 5 o. s. ř. přihlížet (přinejmenším v částech, v nichž vymezuje dovolací důvod a rozsah, v jakém napadá rozhodnutí odvolacího soudu), posuzované dovolání pro nedostatek vymezení rozsahu a důvodu dovolání trpí vadami, jež nebyly ve lhůtě odstraněny a pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat.

Jenom pro úplnost dovolací soud dodává, že lhůta pro doplnění dovolání (§ 241b odst. 3 o. s. ř.) je lhůtou zákonnou, jejíž zmeškání nelze ani prominout (srov. § 240 odst. 1 a 2 o. s. ř.). To platí i v případě, že se tato lhůta odvíjí od lhůty stanovené soudem pro splnění podmínky uvedené v § 241 o. s. ř., tj. povinné zastoupení advokátem (§ 241b odst. 2 o. s. ř.). Je-li dovolatel advokátem zastoupen a jeho zastoupení je soudu doloženo, tedy zvláštní podmínka dovolacího řízení je již splněna, nemůže již být dán důvod pro prodloužení či opětovné stanovení lhůty ke splnění této podmínky.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. února 2017

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru