Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 5118/2009Usnesení NS ze dne 17.12.2009

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2009:30.CDO.5118.2009.1

přidejte vlastní popisek

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce P. D., proti žalované H. K., o rozvod manželství, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn.

42 C 43/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne

27. března 2009, č. j. 54 Co 62/2009-40, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 4. prosince 2008, č. j. 42 C 43/2008-16, kterým bylo zastaveno řízení a rozhodnuto o náhradě jeho nákladů, a jímž rozhodl

o náhradě nákladů odvolacího řízení, podal žalobce, aniž by byl zastoupen advokátem, dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění,

že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), shledal, že nejsou splněny podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2

písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Dovolatel, který nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem, byl proto usnesením soudu prvního stupně ze dne 7. července 2009, č.j. 42 C 43/2008-51, vyzván, aby si pro dovolací řízení zvolil ve stanovené lhůtě třiceti dnů advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně byl poučen, že když tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. I přes doručení této výzvy zůstal žalobcem procesně nečinným a soudem prvního stupně vytknutý nedostatek povinného zastoupení neodstranil.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5,

§ 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť žalobce, který z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, na náhradu nákladů řízení nemá právo a žalované podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. prosince 2009

JUDr. Karel Podolka,v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru