Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 51/2021Usnesení NS ze dne 10.02.2021

HeslaDovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:30.CDO.51.2021.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.

§ 218a o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 51/2021-300

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členkou senátu Mgr. Lucií Jackwerthovou v právní věci žalobců a) P. Ž., narozené XY, bytem XY, b) I. Ž., nar. XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zadostiučinění o nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 26 C 93/2016, o dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 1. 2020, č. j. 35 Co 277/2019-247, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze (odvolací soud) napadeným rozsudkem potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 16. 1. 2018, č. j. 26 C 93/2016-163, jímž soud prvního stupně zamítl žalobu a rozhodl o nákladech řízení.

Rozsudek odvolacího soudu napadli žalobci dovoláním, které Nejvyšší soud podle § 243c odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, odmítl jako opožděné.

Podle § 240 o. s. ř. může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení (odst. 1). Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (odst. 2). Lhůta je zachována také tehdy, jestliže dovolání bylo podáno po uplynutí dvouměsíční lhůty proto, že se dovolatel řídil nesprávným poučením soudu o dovolání. Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o dovolání, o lhůtě k dovolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že dovolání není přípustné, lze podat dovolání do tří měsíců od doručení (odst. 3).

Podle § 243c odst. 3 o. s. ř. platí ustanovení § 218 písm. b), § 218a, § 224 odst. 1 a 2 a § 225 pro řízení u dovolacího soudu obdobně.

Podle § 218a o. s. ř. nerozhodl-li předseda senátu soudu prvního stupně podle § 208 odst. 1, ačkoliv odvolání bylo podáno opožděně, rozhodne o odmítnutí odvolání pro opožděnost odvolací soud. Je-li to třeba, provede potřebná šetření buď sám, nebo prostřednictvím soudu prvního stupně anebo soudu dožádaného.

Podle § 208 odst. 1 o. s. ř. opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

V daném případě byl napadený rozsudek odvolacího soudu doručen dovolatelům dne 9. 3. 2020 a dne 15. 3. 2020 (doručenky č. l. 260 p. v.). Žalobci podali dovolání (č. l. 264) dne 18. 5. 2020, tedy po uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 8. 6. 2020, č. j. 26 C 93/2016-270, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 21. 8. 2020, č. j. 35 Co 278/2020-286, byla pravomocně zamítnuta jejich žádost o prominutí zmeškání lhůty.

Nejvyšší soud proto opožděně podané dovolání žalobců odmítl.

Jelikož dovolání bylo podáno opožděně, není třeba zkoumat splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

Nákladový výrok není třeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. 2. 2021

Mgr. Lucie Jackwerthová

pověřená členka senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru