Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 5/2017Usnesení NS ze dne 30.05.2017

HeslaOdpovědnost státu za škodu
Dovolání
Vady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.5.2017.1
Dotčené předpisy

§ 240 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014

§ 241 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014

§ 241a odst. 5 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014

§ 241b odst. 3 o. s. ř...

více
Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 2276/17 ze dne 28.11.2017 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Jaromír Jirsa


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 5/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobkyně Mgr. D. K., zastoupené JUDr. Janem Šafrou, LL.M., advokátem se sídlem v Praze, Revoluční 1082/8, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 18 C 285/2015, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 11. 2016, č. j. 11 Co 410/2016-71, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným usnesením ze dne 1. 11. 2016, č. j. 11 Co 410/2016-71, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 jako soudu prvního stupně ze dne 29. 8. 2016, č. j. 18 C 285/2015-56, kterým bylo rozhodnuto, že se žalobkyni osvobození od soudních poplatků nepřiznává (výrok I usnesení soudu prvního stupně) a že se její žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení zamítá (výrok II usnesení soudu prvního stupně).

Proti výše uvedenému usnesení odvolacího soudu (č. j. 11 Co 410/2016-71) podala žalobkyně sama dovolání ze dne 4. 12. 2016 (č. l. 72 a 78), které bylo Nejvyššímu soudu předloženo k rozhodnutí a které je předmětem tohoto dovolacího řízení. V dovolání žalobkyně současně požádala „o osvobození od placení soudních poplatků za dovolání a o ustanovení advokáta pro sepsání dovolání a pro dovolací řízení.“

Z obsahu spisu vyplývá, že žalobkyně podle rozhodnutí o určení advokáta dle § 18 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, zplnomocnila advokáta JUDr. Jana Šafru, LL.M., k posouzení právního stavu ve věci dovolání proti usnesení odvolacího soudu č. j. 11 Co 410/2016-71 včetně nahlížení do tohoto spisu, a to i před soudem prvního stupně pod sp. zn. 18 C 285/2015, případně sepis dovolání proti usnesení odvolacího soudu č. j. 11 Co 410/2016-71 a zastoupení v řízení u soudu dovolacího (srov. plnou moc žalobkyní podepsanou dne 14. 12. 2016, advokátem přijatou dne 15. 12. 2016). Řádné dovolání však prostřednictvím výše uvedeného advokáta podáno nebylo.

Žalobkyně podáním ze dne 28. 12. 2016 opět požádala „o plné osvobození od placení soudních poplatků a o ustanovení advokáta soudem pro celé řízení včetně dovolacího řízení“ ve věci vedené pod sp. zn. 18 C 285/2015.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II a čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Podle § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 241 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (odst. 1 věty první). Odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odst. 2 písm. a/). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odst. 4).

Podle § 241a odst. 5 o. s. ř. k obsahu podání, v němž dovolatel uvedl, v jakém rozsahu napadá rozhodnutí odvolacího soudu, nebo v němž vymezil důvody dovolání, aniž by byla splněna podmínka stanovená v § 241, se nepřihlíží.

Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Žalobkyně podané dovolání sepsala sama. Z obsahu spisu však vyplývá, že soudu byla předložena plná moc mimo jiné k případnému sepisu dovolání proti napadenému usnesení odvolacího soudu a k zastoupení v řízení u soudu dovolacího. Dovolání tak mohlo být o jeho náležitosti (o rozsah, v jakém se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání a o vymezení důvodu dovolání) doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání (srov. § 241b odst. 3 věty první o. s. ř.). Právní zástupce (advokát) žalobkyně však ve dvouměsíční lhůtě od doručení rozhodnutí odvolacího soudu (napadené usnesení odvolacího soudu bylo žalobkyni doručeno dne 21. 11. 2016) dovolání o jeho podstatné náležitosti nedoplnil (srov. § 240 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 241b odst. 3 věty první o. s. ř.).

Nejvyšší soud dodává, že podle § 241 odst. 4 o. s. ř. musí být dovolání sepsáno advokátem a ve smyslu § 241a odst. 5 o. s. ř. nelze přihlížet k tomu, co o náležitostech dovolání (co do rozsahu napadeného rozhodnutí a vymezení dovolacího důvodu) uvedl sám dovolatel. Žalobkyně si dodatečně, a to ještě v zákonné lhůtě pro podání dovolání (srov. § 240 odst. 1 o. s. ř.), zvolila pro dovolací řízení zástupce (advokáta). Pokud však tento zástupce (advokát) žalobkyní sepsané dovolání v průběhu trvání lhůty k dovolání nedoplnil o předepsané náležitosti, stala se původně odstranitelná vada vadou neodstranitelnou.

Protože k podání samotné dovolatelky nelze podle § 241a odst. 5 o. s. ř. přihlížet (přinejmenším v částech, v nichž vymezuje dovolací důvod a rozsah, v jakém napadá rozhodnutí odvolacího soudu), posuzované dovolání nesplňuje podmínku stanovenou v § 241b odst. 3 věty první o. s. ř., když ve dvouměsíční lhůtě od doručení rozhodnutí odvolacího soudu nebylo doplněno o údaj, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§237 až 238a) a o vymezení důvodu dovolání.

Nejvyšší soud vzhledem k výše uvedenému dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, neboť trpí vadami, pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, a tyto vady nebyly žalobkyní v zákonné lhůtě odstraněny (§ 241b odst. 3 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto rozhodnutím, kterým se řízení končí (§ 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. května 2017

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru