Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4983/2016Usnesení NS ze dne 08.03.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.4983.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 1054/17 ze dne 25.04.2017 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Jiří Zemánek


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4983/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci žalobce P. B., zastoupeného JUDr. Františkem Derikem, advokátem se sídlem v Pardubicích, Jana Palacha 1552, proti žalovanému Mgr. J. V., státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové se sídlem v Hradci Králové, Zieglerova 189, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 16 C 72/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. května 2016, č. j. 3 Co 134/2015-136, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Žalobce se domáhá žalobou ochrany osobnosti za tvrzený neoprávněný zásah do svých osobnostních práv, který spatřuje v postupu žalovaného, jako státního zástupce.

Krajský soud v Hradci Králové (dále též „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 15. dubna 2015, č. j. 16 C 72/2013-120, zastavil řízení o žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků ze dne 12. 2. 2015 podle § 104 odst. 1 o.s.ř. pro překážku věci pravomocně rozhodnutí a současně žalobce vyzval, aby zaplatil soudní poplatek ze žaloby na základě usnesení ze dne 6. 2. 2015, č. j. 16 C 72/2013-109.

K odvolání žalobce Vrchní soud v Praze (dále též „odvolací soud“) usnesením ze dne 10. května 2016, č. j. 3 Co 134/2015-136, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Žalobce podal vlastnoručně sepsané dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu.

Usnesením ze dne 22. července 2016, č. j. 16 C 72/2013-165, vyzval soud prvního stupně žalobce, aby si pro podání dovolání zvolil ve lhůtě třiceti dnů od doručení usnesení zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Na výzvu reagoval žalobce žádostí o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 30. srpna 2016, č. j. 16 C 72/2013-171, ustanovil žalobci podle ustanovení § 29 odst. 3 o.s.ř. opatrovníka pro dovolací řízení JUDr. Františka Derika, advokáta se sídlem v Pardubicích, Jana Palacha 1552 a současně vyzval žalobce, aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Na výzvu však žalobce nereagoval a nedostatek podmínky řízení tak neodstranil.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věta první o.s.ř., může účastník, podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Požadavek povinného zastoupení platí jen pro podání dovolání, přičemž však tuto část dovolacího řízení je třeba chápat v širším smyslu tak, že zahrnuje nejen podání dovolání samotného, ale vztahuje se i k podání, kterým se dovolání doplňuje nebo omezuje, nebo podání, kterým se disponuje rozsahem dovolání, jeho důvody nebo dovolacím návrhem. Pokud dovolatel podá dovolání sám, je nezbytné ke splnění požadavku nuceného zastoupení vyplývajícího ze zmíněného ustanovení, aby jeho zástupce učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním nebo aby alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil soudu, že se s dovolatelem učiněným podáním ztotožňuje. Nestane-li se tak, není požadavku povinného zastoupení vyhověno (obdobně srovnej JUDr. Jaroslav Bureš, JUDr. Ljubomír Drápal, JUDr. Zdeněk Krčmář, JUDr. Michal Mazanec, Občanský soudní řád, Komentář, 6. vydání, Praha 2003, II. díl, str. 1064 až 1065).

V předmětné věci byl žalobci ustanoven opatrovník pro řízení podle ustanovení § 29 odst. 3 o.s.ř., JUDr. František Derik, advokát se sídlem v Pardubicích, Jana Palacha 1552. Takto ustanovený opatrovník pak vystupuje v řízení před soudem prvního stupně, v odvolacím a v dovolacím řízení (viz ustanovení § 29 odst. 4 o.s.ř.).

Z výše uvedeného plyne, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř., neboť ustanovený opatrovník z řad advokátů ve stanovené lhůtě podle o.s.ř. nenahradil ani nedoplnil původní dovolání žalobce, ani se s tímto dovoláním výslovně neztotožnil. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil pro nesplnění uvedené zvláštní podmínky dovolacího řízení (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. března 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru