Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4936/2017Usnesení NS ze dne 31.10.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.4936.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 3925/17 ze dne 27.02.2018 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Jan Filip


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4936/2017-272

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobce P. R., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 42 C 243/2010, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 5. 2017, č. j. 21 Co 173/2017-255, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud prvního stupně usnesením ze dne 17. 3. 2017, č. j. 42 C 243/2010-231, nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků (výrok I) a zamítl žalobcův návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení (výrok II).

V odůvodnění soud prvního stupně dospěl k závěru, že žalobci nelze přiznat osvobození od soudních poplatků, neboť žalobce nijak nedoložil své majetkové poměry a tedy neprokázal svoji tvrzenou nepříznivou majetkovou a zdravotní situaci. Zejména pak žalobce nijak neobjasnil, z jakého důvodu není zaměstnán, a zdali o získání zaměstnání aktivně usiluje.

Městský soud v Praze jako soud odvolací v napadeném rozhodnutí usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně dospěl k závěru, že v případě žalobce nejsou naplněny zvlášť závažné důvody pro to, aby byl osvobozen od soudních poplatků. Odvolací soud přitom vzal za správný závěr soudu prvního stupně, že žalobce dostatečně neobjasnil své majetkové poměry, zejména pak z jakého důvodu není zaměstnán. V tomto ohledu odvolací soud poukázal na to, že žalobce je v produktivním věku 45 let s vysokoškolským vzděláním, žijící v regionu s nízkou nezaměstnaností. Vysvětlení žalobce o neexistenci pracovní příležitosti, nebo že je diskriminován na trhu práce, považoval za nedostačující, neboť žalobce tyto skutečnosti nijak neprokázal.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, při jehož podání nesplňoval podmínku povinného zastoupení. Současně s podáním dovolání žalobce požádal o bezplatné ustanovení zástupce z řad advokátů.

Usnesením ze dne 30. 8. 2017, č. j. 42 C 243/2010-268, soud prvního stupně žalobce vyzval, aby ve lhůtě deseti dnů odstranil nedostatek povinného zastoupení, při tom jej poučil, že v případě neodstranění vytknutého nedostatku Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. platí, že není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Podle § 30 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138 o. s. ř.), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit (odst. 1). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odst. 2).

Podle § 138 odst. 1 věty první o. s. ř. může předseda senátu na návrh přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno.

Podle usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015, uveřejněného pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, směřuje-li dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, pak je namístě, aby to, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti onomu usnesení odvolacího soudu, zhodnotil přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací.

Uvedený závěr se uplatní i v případě, že dovolání směřuje proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu pouze procesní povahy (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2015, sp. zn. 26 Cdo 4830/2014, 26 Cdo 4831/2014, 26 Cdo 4832/2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. 30 Cdo 4218/2015).

Dovolací soud proto splnění podmínek pro ustanovení zástupce z řad advokátů zkoumal sám. Dovolací soud se přitom ztotožnil se závěry nižších soudů, že žalobce nesplňuje předpoklady pro přiznání osvobození od soudních poplatků, neboť žalobce nedoložil své osobní, majetkové a výdělkové poměry. Pro závěr o zvlášť závažných důvodech pro přiznání osvobození od soudních poplatků nesvědčí ani okolnost, známá dovolacímu soudu z jeho činnosti, že žalobce dlouhodobě zneužívá svého práva na soudní ochranu podáváním mnohočetných návrhů na zahájení rozličných řízení, v nichž pak využívá všech možných (mnohdy i nepřípustných) řádných a mimořádných opravných prostředků, aniž by ovšem svá podání zpravidla blíže odůvodňoval. Takové počínání lze pokládat za obstrukční a sudičské (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. III. ÚS 480/06, či ze dne 27. 10. 2011, sp. zn. III. ÚS 2791/08). K obdobným závěrům dospěl Nejvyšší soud i v usnesení ze dne 27. 9. 2016, sp. zn. 30 Cdo 1417/2016.

Protože žalobce nesplňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle § 138 odst. 1 o. s. ř., nesplňuje ani podmínku pro ustanovení zástupce z řad advokátů podle § 30 o. s. ř., aby žalobci byl v tomto dovolacím řízení ustanoven zástupce z řad advokátů.

V situaci, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není důvod ustanovit žalobci advokáta pro řízení o dovolání, a kdy žalobce přes výzvu neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

O náhradě nákladů řízení včetně nákladů řízení dovolacího rozhodne soud v rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 151 odst. 1 část věty před středníkem o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně 31. října 2017

JUDr. Bohumil Dvořák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru