Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4897/2017Usnesení NS ze dne 28.11.2017

HeslaOdklad vykonatelnosti
Podmínky řízení
Zastoupení
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.4897.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 241 o. s. ř.

§ 104 odst. 1, 2 o. s. ř.

§ 243 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4897/2017-64

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 2 000 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 42 C 62/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. 6. 2016, č. j. 20 Co 211/2016-29, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným usnesením ze dne 3. 6. 2016, č. j. 20 Co 211/2016-29, potvrdil usnesení soudu prvního stupně, který rozhodl, že řízení o věci se zastavuje a že žalobce je povinen nahradit žalované náklady řízení ve výši 300 Kč. Odvolací soud dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Ztotožnil se tak se závěrem soudu prvního stupně, že stejného nároku jako v tomto řízení se žalobce domáhal u Obvodního soudu pro Prahu 2 v řízení vedeném pod sp. zn. 10 C 258/2014, a v již pravomocně skončeném řízení vedeném pod sp. zn. 10 C 71/2012. Žalobce se tak opakovaně domáhal nároku, o němž již bylo zahájeno řízení, resp. o něm bylo pravomocně rozhodnuto, a tyto okolnosti tvoří podle § 83 odst. 1. o. s. ř. a § 159a odst. 4 o. s. ř. neodstranitelné překážky postupu řízení, proto soud prvního stupně správně podle § 104 odst. 1 o. s. ř. řízení zastavil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce, nezastoupený advokátem, včasné dovolání, ve kterém současně požádal o ustanovení zástupce a vznesl požadavek na odkladný účinek dle § 243 o. s. ř.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 18. 8. 2016, č. j. 42 C 62/2015-38, byl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení zamítnut. K odvolání žalobce bylo toto usnesení potvrzeno usnesením Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2016, č. j. 20 Co 389/2016-42, a řízení o dovolání podaném proti rozhodnutí odvolacího soudu bylo zastaveno usnesením Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. 30 Cdo 4899/2017.

Usnesením ze dne 30. 11. 2016, č. j. 42 C 62/2015-44, doručeným žalobci dne 8. 12. 2016, Obvodní soud pro Prahu 2 vyzval žalobce, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil dle § 241 odst. 1 o. s. ř. zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání směřující proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. 6. 2016, č. j. 20 Co 211/2016-29, s tím, že nebude-li do 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Žalobce na tuto výzvu reagoval přípisem ze dne 21. 12. 2016, ve kterém opětovně požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení, nedostatek podmínky povinného zastoupení však neodstranil.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění výzvy poučen.

Protože žalobce přes výzvu soudu neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

O odkladu vykonatelnosti či právní moci napadeného rozhodnutí podle § 243 o. s. ř. nelze uvažovat za situace, kdy je zřejmé, že samotnému dovolání nemůže být vyhověno. Za situace, kdy bylo dovolací řízení dovolacím soudem bez zbytečného odkladu po předložení věci zastaveno, nebylo již o návrhu na odklad právní moci a vykonatelnosti rozhodováno.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. listopadu 2017

Mgr. Vít Bičák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru