Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4853/2017Usnesení NS ze dne 25.10.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.4853.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 3916/17 ze dne 27.11.2018 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Radovan Suchánek


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4853/2017-138

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci žalobce P. R., proti žalovaným 1) S. Z., 2) V. B., a 3) D. Ř., o ochranu osobnosti, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 8 C 100/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 1. září 2016, č. j. 21 Co 478/2015-77, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Okresní soud v Nymburce (dále též „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 27. července 2015, č. j. 8 C 100/2015-24, zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a rozhodl o náhradě nákladů řízení. K odvolání žalobce Krajský soud v Praze (dále též „odvolací soud“) usnesením ze dne 1. září 2016, č. j. 21 Co 478/2015-77, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dne 16. listopadu 2016 vlastnoručně sepsané dovolání a požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Okresní soud v Nymburce usnesením ze dne 17. ledna 2017, č. j. 8 C 100/2015-99, zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Dospěl k závěru, že žalobce neprokázal věrohodným způsobem své majetkové poměry. Žalobce sice uvádí, že je nemajetný, ale soudu je z úřední činnosti známo, že vlastní úspory na penzijním připojištění ve výši cca 150.000 Kč a nemovitosti pro rekreační účely.

Okresní soud v Nymburce poté vyzval dovolatele usnesením ze dne 6. února 2017, č.j. 8 C 100/2015-101, aby si pro podání dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 1. září 2016, č. j. 21 Co 478/2015-77, zvolil zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podal do patnácti dnů od doručení tohoto usnesení řádné dovolání. Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 9. února 2017, avšak výše uvedený nedostatek nebyl do současné doby odstraněn.

Poté k odvolání žalobce proti usnesení soudu prvního stupně ze dne 17. ledna 2017, č. j. 8 C 100/2015-99, Krajský soud v Praze usnesením ze dne 28. února 2017, č. j. 21 Co 108/2017- 108, uvedené usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Ve shodě se soudem prvního stupně uzavřel, že není na místě přiznat žalobci osvobození od soudních poplatků, neboť nedoložil splnění předpokladů pro takovéto opatření vyplývajících z ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř.

Žalobce podal dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu ze dne 28. února 2017. Při podání dovolání nebyl zastoupen advokátem a požádal mimo jiné o přiznání osvobození od soudních poplatků a opětovně o ustanovení zástupce z řad advokátů.

K dovolání žalobce proti usnesení odvolacího soudu ze dne 28. února 2017, č. j. 21 Co 108/2017- 108, Nejvyšší soud sám zhodnotil, zda jsou eventuelně splněny podmínky pro ustanovení zástupce pro dovolací řízení žalobci se závěrem, že není důvod ustanovit dovolateli zástupce z řad advokátů pro řízení o dovolání z důvodu nenaplnění předpokladů v ustanovení § 138 a 30 odst. 2 o.s.ř. Protože žalobce ani za této situace neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Při projednání dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 1. září 2016, č. j. 21 Co 478/2015-77, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není odůvodněn s přihlédnutím k ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 25. října 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru