Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 478/2017Usnesení NS ze dne 05.04.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.478.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 1690/17 ze dne 15.06.2017 (odmítnuto)
soudce zpravodaj prof. JUDr. Jan Musil, CSc.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 478/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL. M., v právní věci žalobce P. B., proti žalované České republice – Okresnímu soudu v Pardubicích, se sídlem v Pardubicích, Na Třísle 118, o ochranu osobnosti a zaplacení 2.000.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 21 C 30/2017, (původně vedeno u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 5 C 98/2015) o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 7. dubna 2016, č. j. 23 Co 94/2016-63, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Okresní soud v Pardubicích (dále též „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 5. ledna 2016 č. j. 5 C 98/2015-52, nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků, neboť to neodůvodňovali majetkové poměry žalobce. K odvolání žalobce Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích (dále též „odvolací soud“) usnesením ze dne 7. dubna 2016 č. j. 23 Co 94/2016-63, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Žalobce napadl potvrzující usnesení odvolacího soudu vlastnoručně sepsaným dovoláním, ve kterém znovu požádal o přiznání osvobození od soudních poplatků a současně navrhl, aby předmětná věc byla přikázána jinému nestrannému soudu.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 2. května 2016, č. j. 5 C 98/2015-73, vyzval žalobce, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Současně jej poučil, že v opačném případě Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo doručeno žalobci dne 4. května 2016, který však do dnešního dne uvedený nedostatek podmínky dovolacího řízení neodstranil. Přípisem ze dne 5. května 2016 požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů a znovu žádal o přikázání věci jinému soudu.

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 30. června 2016, č. j. 23 Co 225/2016-85, usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 30. května 2016, č.j. 5 C 98/2015-80, kterým soud prvního stupně neustanovil žalobci zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, neboť to neodůvodňovali jeho majetkové poměry, potvrdil. Žalobce proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal další vlastnoručně sepsané dovolání a znovu požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Poté Vrchní soud v Praze k návrhu Okresního soudu v Pardubicích usnesením ze dne 16. prosince 2016, č. j. Ncd 186/2016-97, přikázal věc vedenou u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 5 C 98/2015 Obvodnímu soudu pro Prahu 5, kde je předmětná věc dále vedena pod sp. zn. 21 C 30/2017.

Při projednávání dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 7. dubna 2016, č. j. 23 Co 94/2016-63, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ze dne 7. dubna 2016, č. j. 23 Co 94/2016-63, zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. dubna 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru