Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4706/2018Usnesení NS ze dne 04.03.2020

HeslaOprava rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.4706.2018.3
Dotčené předpisy

§ 164 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4706/2018-379

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobce M. B., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Petrou Carvanovou, advokátkou se sídlem v Kladně, Huťská 1383, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 135/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 5. 2018, č. j. 15 Co 29/2018-338, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2019, č. j. 30 Cdo 4706/2018-369, se ve výroku opravuje tak, že tento výrok zní:

„Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. 5. 2018, č. j. 15 Co 29/2018-338, se ve výroku II, o nákladech odvolacího řízení a dále ve výroku I, pokud jím byl potvrzen výrok II rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 16. 6. 2017, č. j. 23 C 135/2013-260, v rozsahu nároku na zaplacení 780 000 Kč s příslušenstvím představujícího zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou vydáním nezákonného rozhodnutí o sdělení obvinění, zrušuje a v tomu odpovídajícím rozsahu se věc vrací Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení, jinak se dovolání žalobce odmítá“.

Odůvodnění:

Rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2019, č. j. 30 Cdo 4706/2018-369, bylo rozhodnuto o podaném dovolání žalobce.

Podle § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“) předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

S ohledem na zjevné písařské pochybení zatěžující výrok uvedeného rozsudku (kdy namísto správně uvedené částky 780 000 Kč byla v důsledku zjevného písařského pochybení uvedena nesprávně částka 780 0000 Kč) předseda senátu Nejvyššího soudu v návaznosti na to opravil postupem podle § 243b a § 164 o. s. ř. chybu v psaní tak, aby písemné vyhotovení rozsudku odpovídalo tomu, jak byl rozsudek vyhlášen.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. 3. 2020

JUDr. Bohumil Dvořák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru